ชื่อ-สกุล : มิสสุจิตรา จันธิมา

สังกัดหน่วยงาน : งานโภชนาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...