ชื่อ-สกุล : มิสณัฎฐธิดา อภัยใจ

สังกัดหน่วยงาน : งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...