ชื่อ-สกุล : น.ส.กาญจนา สมุทเฉทวิรัตน์

สังกัดหน่วยงาน : งานจัดซื้อ จัดจ้างและทรัพย์สิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา )

more...