ชื่อ-สกุล : ม.เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...