รหัสประจำตัว : 00038

ชื่อ-สกุล : ม.บุญเท่ง เถระ

ฉายา : เท่ง

สังกัดหน่วยงาน : กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : รม. ( มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 57303040035534

more...