ชื่อ-สกุล : มิสสมฤทัย ชัยพิมาน

สังกัดหน่วยงาน : งานแนะแนว , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...