รหัสประจำตัว : 00042

ชื่อ-สกุล : ม.สุวรรณ อินทรชิต

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 57303040034244

more...