ชื่อ-สกุล : มิสสมรัก ปริยะวาที

สังกัดหน่วยงาน : งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...