ชื่อ-สกุล : มิสสมรัก ปริยะวาที

สังกัดหน่วยงาน : งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...