ชื่อ-สกุล : มิสสุชัญญา รัตนสุนทรมณี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูเชียงใหม่ )

more...