รหัสประจำตัว : 00101

ชื่อ-สกุล : มิสเจริญศรี ศรีจันทร์ดร

ฉายา : น้อย

สังกัดหน่วยงาน : งานห้องสมุด

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...