ชื่อ-สกุล : ม.นิคม พุทธิมา

สังกัดหน่วยงาน : กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...