ชื่อ-สกุล : มิสภูริชา จันทร์ดี

สังกัดหน่วยงาน : งานนักศึกษาวิชาทหาร ชมรม และบำเพ็ญประโยชน์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยราฎภัฎเชียงใหม่ )

more...