รหัสประจำตัว : 00158

ชื่อ-สกุล : มิสภูริชา จันทร์ดี

ฉายา : เล็ก

สังกัดหน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน , งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยราฎภัฎเชียงใหม่ )

more...