รหัสประจำตัว : 00159

ชื่อ-สกุล : ม.กำจร ยั่งยืน

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : บริหารงาน EP , งานวิชาการ EP , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต ( บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...