ชื่อ-สกุล : ม.ผไท ชัยนำ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา , งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตร์ ( สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ )

more...