รหัสประจำตัว : 00217

ชื่อ-สกุล : มิสดาริษา แสงสินธุ์

ฉายา : Meow

สังกัดหน่วยงาน : กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 57303040034228

more...