รหัสประจำตัว : 00229

ชื่อ-สกุล : ม.ลิขิต ชูวงศ์

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานยานพาหนะ ความปลอดภัยและจราจร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ )

more...