รหัสประจำตัว : 00249

ชื่อ-สกุล : มิสจิตทิวา หมื่นแสน

ฉายา : ตู่

สังกัดหน่วยงาน : งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 , หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...