รหัสประจำตัว : 00259

ชื่อ-สกุล : มิสวิไลวรรณ ศรีอุตทา

ฉายา : แวว

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระฯ , กลุ่มสาระศิลปะ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...