ชื่อ-สกุล : ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง

สังกัดหน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานบริหารฝ่าย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...