รหัสประจำตัว : 00265

ชื่อ-สกุล : ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง

ฉายา : ต๋อง

สังกัดหน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...