ชื่อ-สกุล : ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง

สังกัดหน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...