รหัสประจำตัว : 00289

ชื่อ-สกุล : ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ

ฉายา : เบิ้ม

สังกัดหน่วยงาน : กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ , งานประชาสัมพันธ์​และสัมพันธ์ชุมชน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 57303040034856

more...