ชื่อ-สกุล : ม.วินัย ถิ่นจอม

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา , งานกีฬา , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( ม.ศรีนครินทรวิโรฒ )

more...