ชื่อ-สกุล : ม.พิชิตชัย สุภาจิน

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปวค ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช )

more...