ชื่อ-สกุล : ม.สุรชัย แสนทอน

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : อิเล็กทรอนิกส์ ( วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ )

more...