ชื่อ-สกุล : ม.ธราดร จันทร์แสง

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( คอบ. ) ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง )

more...