ชื่อ-สกุล : ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม (นิเทศศาสตร์) ( มหาวิทยาลัยแม่โจ้ )

more...