รหัสประจำตัว : 00356

ชื่อ-สกุล : ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก ศรีสวนจิก

ฉายา : อ่อง

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม (นิเทศศาสตร์) ( มหาวิทยาลัยแม่โจ้ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...