รหัสประจำตัว : 00361

ชื่อ-สกุล : ม.พชร ชัยสงคราม

ฉายา : โอ๊ต

สังกัดหน่วยงาน : งานกีฬา , งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยพลจังหวัดลำปาง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...