ชื่อ-สกุล : ม.พชร ชัยสงคราม

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานบริหารฝ่าย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยพลจังหวัดลำปาง )

more...