ชื่อ-สกุล : ม.ประยูร ทาปัน

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานส่งเสริมพฤติกรรมและดูแลนักเรียน , งานนศท. ชมรม กิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master of Management in Organization Development & Management ( Assumption University )

more...