ชื่อ-สกุล : ม.ประยูร ทาปัน

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master of Management in Organization Development & Management ( Assumption University )

more...