ชื่อ-สกุล : มิสจิดาภา ชัยสงคราม

สังกัดหน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จและสภานักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กจ.ม. ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )

more...