ชื่อ-สกุล : ม.ญาณิน ศิริไพศาลประเสริฐ

สังกัดหน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ร.ร. พณิชยการเชียงใหม่ )

more...