ชื่อ-สกุล : มิสวีริสา ตันตราพล

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.) ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...