รหัสประจำตัว : 00551

ชื่อ-สกุล : มิสมยุรี ทรายแก้ว

ฉายา : ขิม

สังกัดหน่วยงาน : งานธุรการฝ่าย (สำนักผู้อำนวยการ)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกานียบัตรวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น )

more...