ชื่อ-สกุล : มิสภวดี ศรีใจ

สังกัดหน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กจ.ม. (การพัฒนาองค์กร) ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )

more...