รหัสประจำตัว : 00590

ชื่อ-สกุล : ม.ประสงค์ สุทา

ฉายา : หนุ่ย

สังกัดหน่วยงาน : งานจัดซื้อ และทรัพย์สิน , งานกีฬา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ใบประกอบวิชาชีพครู ( วิทยาลัยฟาอิสเทิร์น )

more...