ชื่อ-สกุล : ม.ประสงค์ สุทา

สังกัดหน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ใบประกอบวิชาชีพครู ( วิทยาลัยฟาอิสเทิร์น )

more...