รหัสประจำตัว : 00640

ชื่อ-สกุล : ม.อภิชาติ ใจอินผล

ฉายา : โย

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...