ชื่อ-สกุล : ม.อภิชาติ ใจอินผล

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...