รหัสประจำตัว : 00643

ชื่อ-สกุล : มิสพรพิมล ก้อนแก้ว

ฉายา : เมย์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา , งานกิจกรรม ชมรมและบำเพ็ญประโยชน์ , งานกีฬา , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศ.ษ.บ ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...