ชื่อ-สกุล : ม.สุพจน์ เทียมยศ

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา ( วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ )

more...