ชื่อ-สกุล : ม.ไกรสิงห์ ใจหลวง

สังกัดหน่วยงาน : งานแนะแนวและวิเทศสัมพันธ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...