ชื่อ-สกุล : ม.ศักดิ์บดินทร์ กันมะโน

สังกัดหน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

more...