ชื่อ-สกุล : ม.อรรถกร มัชณันติกสมัย

สังกัดหน่วยงาน : งาน English Programme , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 , งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย ( โรงเรียนหอพระ )

more...