รหัสประจำตัว : 90015

ชื่อ-สกุล : ภ.ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (ประเทศอังกฤษ) )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...