Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานสารบรรณ ปีการศึกษา 2564
ดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือโดยประยุกต์ใช้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณดำเนินงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณให้บริการด้านเอกสารแก่ครู บุคลากรนักเรียนและดำเนินงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้พำนักในราชอาณาจักรของนักเรียนต่างประเทศรวมทั้งดำเนินงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินอุดหนุนจากทางราชการ