Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: งานหลัก ของ งานพยาบาล ปีการศึกษา 2560
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งเฝ้าระวังโรค ให้ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง