สารจากผู้อำนวยการ

            โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนที่รักทุกคน เข้าสู่ปีการศึกษา 2565 ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เราได้เผชิญกับวิกฤตการณ์ของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของทุกคนทั่วโลก ทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัย เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการจัดการศึกษา ในขณะที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยังไม่เป็นปกตินี้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลตามวิถีมงฟอร์ต โดยอาศัยเทคโนโลยีผ่านช่องทางการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบ ด้วยความมุมานะ พยายามของคุณครูและบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดศึกษา ไม่ต้องการให้นักเรียนสูญเสียโอกาสการเรียนรู้และหยุดชะงักไปกับวิกฤตโรคระบาด เพื่อเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมที่จะปรับตัวไปสู่การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ อันเป็นทักษะสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในอนาคต บราเดอร์เชื่อมั่นว่า ผลของความสำเร็จที่ผ่านมาเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ความจริงใจ และความเข้าใจที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของบุคลากรของโรงเรียน ท่านผู้ปกครอง นักเรียน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญ รวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

           ในโอกาสนี้ บราเดอร์ขอขอบคุณ คุณครู นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนโรงเรียนเสมอมา ขอเป็นกำลังใจและขอพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ประทานพระพรแก่ทุกท่านให้มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง และเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและความดีในการดำเนินชีวิตตลอดไป

(ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)