Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน่วยงาน :
โครงการ :

หลักการและเหตุผล :
    จุดเน้นและความคาดหวังของหลักสูตรมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2552 ที่สำคัญคือการจัดเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ คือ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากสถานการณ์จริง และได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างเหมาะสม ดังนั้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ จึงเห็นควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ค่าย MC สัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างเหมาะสม เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก เรียนรู้การทำงานร่วมกัน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและนักเรียนโรงเรียนอื่นๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และชักชวนให้นักเรียนต่างโรงเรียนมาศึกษาต่อในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมากขึ้น โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562

วัตถุประสงค์ :

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ (1)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
25 มิ.ย. 2561 27 ก.ค. 2561   D ค่าย MC สัมพันธ์ 34   34   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 675 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (34)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 MC ค่ายสัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 707 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 707 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  26 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 706 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  27 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 705 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  28 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 704 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 703 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  30 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 702 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  1 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 701 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 700 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 699 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 698 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 697 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 696 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  7 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 695 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  8 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 694 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  9 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 693 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  10 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 692 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  11 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 691 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  12 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 690 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 689 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  14 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 688 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  15 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 687 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  16 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 686 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 685 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  18 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 684 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  19 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 683 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 682 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  21 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 681 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  22 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 680 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 679 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 678 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 677 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 676 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 MC ค่ายสัมพันธ์  27 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 675 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่าย MC สัมพันธ์  25 มิ.ย. 2561 - 27 ก.ค. 2561

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ