Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
หน่วยงาน :งานวิจัยและพัฒนา
โครงการ :โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

หลักการและเหตุผล :
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดให้ครูใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (มาตรา 24 (5)) กำหนดให้ครูทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (มาตรา 30) และกำหนดให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มาตรา 67) ด้วยเหตุผลทางกฎหมายและสภาพการณ์ของสังคม เศรษฐกิจ วิทยาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และที่สำคัญการจะทำให้ครูมีมาตรฐานวิชาชีพและเป็นครูมืออาชีพนั้น การทำวิจัยจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งอันจะนำไปสู่การเป็นครูมืออาชีพ ดังนั้นบทบาทของครูยุคใหม่จึงมิใช่เพียงแต่เป็นผู้สอนเท่านั้นแต่ควรทำวิจัยได้ด้วย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการวิจัยให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะต้องปฏิบัติการวิจัยของตนเองได้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาและแนวคิดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาการทำวิจัยของครู และเป็นการยกมาตรฐานวิชาชีพครู ตลอดจนการพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำวิจัยและสร้างสรรค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่เพื่อใช้ในการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานที่ปฏิบัติ
เชิงปริมาณ
   1. ครูผู้สอน จำนวน 123 คน และบุคลากรทางการศึกษา 94 คน

KPI :
   1. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 จัดทำวิจัยคนละ 1 เรื่อง

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG.)
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ (สพฐ.)
         
      ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564
         
    - 4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
         
    - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพบุคลากรให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
    - กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการที่หลากหลาย สามารถสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม นำมาแก้ไขปัญหา และปรับปรุงสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทันต่อเหตุการณ์
    - กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี ในการสื่อสารและประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
    - กลยุทธ์ที่ 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงานพัฒนาตนเอง ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
      หลักธรรมาภิบาล
         
    - 1.1.การมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
    - 3.3.ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและมีใจให้บริการ
    - 6.1.ระบบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
    - 6.2.ระบบรับฟังข้อคิดเห็น
ปฏิทินโครงการ (8)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
15 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1206 วัน
22 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการ ดำเนินงานโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1206 วัน
22 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการ ดำเนินงานของโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1206 วัน
22 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์ม เอกสาร จดหมาย คู่มือ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1206 วัน
22 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1206 วัน
01 มิ.ย. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 872 วัน
01 มิ.ย. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.1 วางแผนการดำเนินงานการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 872 วัน
17 ก.ค. 2560 28 ก.พ. 2561   C 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 933 วัน
17 ก.ค. 2560 31 ก.ค. 2560   C 7.1 คณะกรรมการตรวจงานวิจัยอ่านตรวจแผนและ โครงร่างวิจัย และให้คะแนน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1145 วัน
21 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2560   C 7.2 คณะกรรมการตรวจงานวิจัยอ่านตรวจ เครื่องมือวิจัย และให้คะแนน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1114 วัน
06 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560   C 7.3 คณะกรรมการตรวจงานวิจัย อ่าน ตรวจผลการ วิเคราะห์ข้อมูล และให้คะแนน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1036 วัน
29 ม.ค. 2560 28 ก.พ. 2561   C 7.4 คณะกรรมการตรวจงานวิจัย อ่าน ตรวจ รายงานวิจัยสถาบัน และให้คะแนน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 933 วัน
01 ต.ค. 2560 15 ก.พ. 2561   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 946 วัน
01 ต.ค. 2560 15 ต.ค. 2560   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1069 วัน
01 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 946 วัน
01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 841 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (5)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 7.1 คณะกรรมการตรวจงานวิจัยอ่านตรวจแผนและ โครงร่างวิจัย และให้คะแนน  0 543 ผ่านมาแล้ว 7598 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2560  17 ก.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 จัดทำแผนการวิจัยและโครงร่างวิจัย  7 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 วางแผนการดำเนินงานการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  1 มิ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 1. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาส่งแผนการวิจัยและโครงร่างวิจัย  11 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  1 มิ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 2. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเครื่องมือวิจัย  14 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  1 มิ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล หรือรายงานความก้าวหน้าของการเก็บรวบรวมข้อมูล  1 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1052 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  1 มิ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    แสดงผลงานของครูและบุคลากร 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 4,500 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 4,500 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ