Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
หน่วยงาน :งานวิจัยและพัฒนา
โครงการ :ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล :
    การวิจัยจัดเป็นกระบวนการทางปัญญาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ การอยู่รอดของประเทศจึงต้องทำให้การวิจัยเป็นวิถีชีวิต หรือเป็นวัฒนธรรม การวิจัยจึงควรเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ทุกวัย และ เยาวชนในวัยเรียนจัดเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย สร้างวัฒนธรรมการดำรงชีวิต จึงควรมีความสามารถในการสร้างความรู้ที่จำเป็น ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าได้อย่างสมเหตุผล และเป็นผู้มีปัญญาในการเลือกดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นงานวิจัยและพัฒนา สังกัดสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการนักวิจัยรุ่นเยาว์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย การทำงานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ฝึกให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำวิจัยทุกกระบวนการวิจัย เนื่องจากการวิจัยเป็นรากฐานของความคิดจินตนาการ เป็นการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่ๆ และสามารถทำวิจัยในเรื่องที่นักเรียนสนใจ อยากรู้ และนำผลวิจัยมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาด้านการศึกษาในปัจจุบัน และการศึกษาต่อในระดับต่อไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์การแสวงหาความรู้ด้วยการวิจัย ได้ลงมือ ทำวิจัยในเรื่องที่ตนเองสนใจ ได้ทราบสิ่งที่อยากรู้ และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการวิจัย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักวิจัยรุ่นเยาว์ ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์และได้ลงมือทำวิจัยในเรื่องที่ตนเองสนใจได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการวิจัย
เชิงปริมาณ
   1. 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ห้องละ 2 คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักวิจัยรุ่นเยาว์ 2. คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

KPI :
   1. นักวิจัยรุ่นเยาว์ ร่วมกับงานวิจัยและพัฒนา ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยของโรงเรียน จำนวน 30 เรื่อง และทำวิจัยกลุ่มอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปีการศึกษา

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG.)
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง รอบตัว
      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ (สพฐ.)
         
    - 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
      ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564
         
    - กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
      แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2563
         
      หลักธรรมาภิบาล
         
ปฏิทินโครงการ (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
15 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 747 วัน
15 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 731 วัน
22 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 731 วัน
22 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 731 วัน
22 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 731 วัน
22 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 731 วัน
15 พ.ค. 2561 19 เม.ย. 2562   P 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางป้องกันแก้ไข พัฒนาคุณภาพงานคุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 408 วัน
15 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 747 วัน
15 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   D 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 731 วัน
15 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   D 6.1 วางแผนการดำเนินงานการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 731 วัน
01 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561   D 6.1.1 จัดทำปฏิทินการทำวิจัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 716 วัน
22 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   D 6.2 รับสมัครนักวิจัยรุ่นเยาว์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 731 วัน
01 มิ.ย. 2561 31 มี.ค. 2562   D 6.3 ดำเนินงานตามกระบวนการวิจัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 427 วัน
15 พ.ค. 2561 31 มี.ค. 2562   D 6.4 การเก็บข้อมูลการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามปฏิทินของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 427 วัน
15 พ.ค. 2561 31 มี.ค. 2562   D 6.5 การเก็บข้อมูลเชิงลึก (สนทนากลุ่ม : Focus Group) หรือวิธีการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 427 วัน
15 พ.ค. 2561 31 มี.ค. 2562   D 6.6 ให้ความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษา ต่างๆ ภายนอก ตามหนังสือเข้าของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 427 วัน
02 ต.ค. 2561 31 มี.ค. 2562   D 6.7 จัดอบรมหรือเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการวิจัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 427 วัน
23 พ.ค. 2561 15 ก.พ. 2562   C 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 471 วัน
23 พ.ค. 2561 26 พ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 736 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 583 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
11 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 471 วัน
23 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 397 วัน
23 พ.ค. 2561 26 พ.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 736 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมายฝ่าย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 397 วัน
01 มี.ค. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 397 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายในการอบรม/เข้าร่วมอบรม 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ประเมินผลการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นเยาว์ ดังนี้ 1. ขั้นวางแผน 2. ขั้นดำเนินการตามแผนงานวิจัย 2.1 เขียนโครงร่าง 2.2 สร้างเครื่องมือวิจัย 2.3 เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 2.4 วิเคราะห์ข้อมูล 2.5 เขียนรายงานวิจัย 2.6 นำเสนอผลการวิจัย 2.7 เผยแพร่ผลการวิจัย

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 9,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 9,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ