Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ค่ายวิชาการ MC Academic Camp
หน่วยงาน :งานกลุ่มสาระฯ
โครงการ :ค่ายวิชาการ MC Academic Camp

หลักการและเหตุผล :
    ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน ความท้าทายด้านการศึกษาในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ในกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สำหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต่อผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (ทักษะการเรียนรู้ 3R x 8C) การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอำนวยความสะดวก (Facilitator) ดังนั้นฝ่ายวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม จึงได้จัดโครงการค่ายวิชาการ MC Academic Camp เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายของสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
    1. นักเรียนพัฒนาตนเองและมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
    2. นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกโรงเรียน
    3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
    4. นักเรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
    5. นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีโอกาสเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักการทำงานร่วมกัน การเป็นผู้นำและผู้ตามและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการ
   2. ครูที่รับผิดชอบดำเนินงานตามโครงการ

KPI :
   1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) และมีความเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG.)
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีความวิริยะ อุตสาหะ (มิติที่ 4)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (มิติที่ 3,8)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2..2 ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างฉันท์มิตร (มิติที่ 3,8)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้เรียนรู้ทัน ฉลาดเลือก และสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร รวมทั้งเทคโนโลยีและเครือข่ายทางสังคม (มิติที่ 3,8)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (มิติที่ 3,8)
      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ (สพฐ.)
         
    - 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
    - 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
      ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564
         
    - กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิ เด็ก ความยุติธรรม และสันติ
    - กลยุทธ์ที่ 2.6 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนตามการเรียนรู้แบบBBL (Brain-based Learning)
      แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2563
         
    - กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
      หลักธรรมาภิบาล
         
ปฏิทินโครงการ (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
13 พ.ค. 2562 17 พ.ค. 2562   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 423 วัน
13 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 409 วัน
13 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 409 วัน
13 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 409 วัน
13 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P งานลูกเสือจัดทำแผนการสอน ชั้น ม.1 – 3 ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) และมีความเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
13 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) และมีความเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
13 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
13 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
13 พ.ค. 2562 29 ก.ย. 2562   D ค่าย Gifted สัมพันธ์ 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 288 วัน
13 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D ค่าย Gifted วิทย์ 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
13 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D ค่ายชวนน้องขึ้นดอย 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
13 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
15 พ.ค. 2562 28 ก.พ. 2563   D MC Science Day Camp 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 136 วัน
15 พ.ค. 2562 27 มี.ค. 2563   D ค่าย MC Genius 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 108 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D ค่าย Gifted อังกฤษ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 104 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D ค่ายภาษาฝรั่งเศส   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 104 วัน
13 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D ค่าย Muti-Languages 4 ภาษา 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 104 วัน
15 พ.ค. 2562 27 มี.ค. 2563   D ค่ายการงานฯ 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 108 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D ค่ายสัมพันธ์พี่น้องคอม-วิศวะ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 104 วัน
15 พ.ค. 2562 27 มี.ค. 2563   D ค่ายทักษะภาษาไทย 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 108 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D ค่าย REL.TOMODACHI 2 1   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 104 วัน
15 พ.ค. 2562 27 มี.ค. 2563   D โครงการพินิจนคร 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 108 วัน
22 ก.ค. 2562 13 มี.ค. 2563   C กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 18   18   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 122 วัน
01 ก.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 104 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   A นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 104 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (61)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11  15 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 394 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย Gifted วิทย์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11  16 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 393 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย Gifted วิทย์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่าย REL.TOMODACHI  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 388 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย REL.TOMODACHI  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ค่าย Gifted สัมพันธ์ ครั้งที่ 3  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 388 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย Gifted สัมพันธ์  13 พ.ค. 2562 - 29 ก.ย. 2562
 ค่าย REL.TOMODACHI  22 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 387 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย REL.TOMODACHI  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ค่าย Gifted สัมพันธ์ ครั้งที่ 3  22 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 387 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย Gifted สัมพันธ์  13 พ.ค. 2562 - 29 ก.ย. 2562
 ค่าย Gifted สัมพันธ์ ครั้งที่ 3  23 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 386 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย Gifted สัมพันธ์  13 พ.ค. 2562 - 29 ก.ย. 2562
 ค่ายสัมพันธ์พี่น้องคอม-วิศวะ  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่ายสัมพันธ์พี่น้องคอม-วิศวะ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 357 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 356 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 355 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 354 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 353 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ค่าย Gifted วิทย์  28 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 351 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย Gifted วิทย์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่าย Gifted อังกฤษ  28 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 351 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย Gifted อังกฤษ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ค่าย Muti-Languages 4 ภาษา  5 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 282 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย Muti-Languages 4 ภาษา  13 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  6 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 281 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่าย Muti-Languages 4 ภาษา  6 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 281 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย Muti-Languages 4 ภาษา  13 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 โครงการพินิจนคร  6 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 281 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการพินิจนคร  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 280 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 โครงการพินิจนคร  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 280 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการพินิจนคร  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  8 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 279 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 โครงการพินิจนคร  8 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 279 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการพินิจนคร  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  9 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 278 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  10 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 277 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 266 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 265 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนที่ 1  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 265 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 ก.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  23 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 264 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนที่ 1  23 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 264 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 ก.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 263 วัน กำลังดำเนินการ  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนที่ 1  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 263 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 ก.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 262 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนที่ 1  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 262 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 ก.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนที่ 1  26 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 261 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 ก.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมชี้แจงครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 250 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายชวนน้องขึ้นดอย  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายชวนน้องขึ้นดอย  16 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 240 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายชวนน้องขึ้นดอย  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 224 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 223 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 222 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  5 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 221 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 220 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ค่าย MC Genius  4 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย MC Genius  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่าย MC Genius  5 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 190 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย MC Genius  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 MC Science Day Camp  26 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน ไม่ได้เช็ค  MC Science Day Camp  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนที่ 2  11 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 ก.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนที่ 2  12 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 ก.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนที่ 2  13 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 ก.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนที่ 2  14 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 ก.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ค่ายการงานฯ  6 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายการงานฯ  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่ายทักษะภาษาไทย  6 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายทักษะภาษาไทย  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  6 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน ไม่ได้เช็ค  นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
 ค่ายการงานฯ  7 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 128 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายการงานฯ  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่ายทักษะภาษาไทย  7 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 128 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายทักษะภาษาไทย  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่ายการงานฯ  8 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 127 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายการงานฯ  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่ายทักษะภาษาไทย  8 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 127 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายทักษะภาษาไทย  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่ายการงานฯ  9 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 126 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายการงานฯ  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่ายทักษะภาษาไทย  9 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 126 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายทักษะภาษาไทย  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4  11 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 123 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4  13 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 122 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (11)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
   ประธานที่ปรึกษา
   กรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการ
   กรรมการ
   ประธานที่ปรึกษา
   ประธานที่ปรึกษา
   ประธานที่ปรึกษา
   ประธานที่ปรึกษา
   ประธานที่ปรึกษา

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
6    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
8    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
9    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
10    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
11    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
13    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
14    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบประเมินโครงการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:
1.

: กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสคร์ ครั้งที่ 11 นักเรียนร้อยละ 99.10 มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) และมีความเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)


2.

: กิจกรรมค่ายบูรณาการ Gifted สัมพันธ์ครั้งที่ 3  นักเรียนร้อยละ 98.20 มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) และมีความเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)


3.

กิจกรรม English Gifted Camp นักเรียนร้อยละ 97.60 มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) และมีความเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)


4.

กิจกรรม Rel.Tomodachi นักเรียนร้อยละ 96.27 มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) และมีความเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)


5.

กิจกรรมค่ายสัมพันธ์พี่น้องคอม-วิศวะ นักเรียนร้อยละ 98.60 มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) และมีความเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 2,573,225 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 2,573,225 บาท
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ