Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ค่ายวิชาการ MC Academic Camp
หน่วยงาน :งานกลุ่มสาระฯ
โครงการ :ค่ายวิชาการ MC Academic Camp

หลักการและเหตุผล :
    ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน ความท้าทายด้านการศึกษาในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ในกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สำหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต่อผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (ทักษะการเรียนรู้ 3R x 8C) การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอำนวยความสะดวก (Facilitator) ดังนั้นฝ่ายวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม จึงได้จัดโครงการค่ายวิชาการ MC Academic Camp เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายของสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
    1. นักเรียนพัฒนาตนเองและมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
    2. นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกโรงเรียน
    3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
    4. นักเรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
    5. นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีโอกาสเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักการทำงานร่วมกัน การเป็นผู้นำและผู้ตามและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการ
   2. ครูที่รับผิดชอบดำเนินงานตามโครงการ

KPI :
   1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) และมีความเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG.)
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีความวิริยะ อุตสาหะ (มิติที่ 4)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (มิติที่ 3,8)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2..2 ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างฉันท์มิตร (มิติที่ 3,8)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้เรียนรู้ทัน ฉลาดเลือก และสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร รวมทั้งเทคโนโลยีและเครือข่ายทางสังคม (มิติที่ 3,8)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (มิติที่ 3,8)
      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ (สพฐ.)
         
    - 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
    - 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
      ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564
         
    - กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิ เด็ก ความยุติธรรม และสันติ
    - กลยุทธ์ที่ 2.6 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนตามการเรียนรู้แบบBBL (Brain-based Learning)
      แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2563
         
    - กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
      หลักธรรมาภิบาล
         
ปฏิทินโครงการ (25)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
13 พ.ค. 2562 17 พ.ค. 2562   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน  มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 211 วัน
13 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน  มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 197 วัน
13 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน  มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 197 วัน
13 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ  มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 197 วัน
13 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P งานลูกเสือจัดทำแผนการสอน ชั้น ม.1 – 3 ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) และมีความเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล 0   0 *** *** 138 วัน
13 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) และมีความเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล 0   0 *** *** 138 วัน
13 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล 0   0 *** *** 138 วัน
13 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในแผนงาน  มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล 0   0 *** *** 138 วัน
13 พ.ค. 2562 29 ก.ย. 2562   D ค่าย Gifted สัมพันธ์ 3  มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 76 วัน
13 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D ค่าย Gifted วิทย์ 3  มิส  ทัศนียพร    สุขโชติ 3   0 *** *** 138 วัน
13 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D ค่ายชวนน้องขึ้นดอย 2  มิส  ทัศนียพร    สุขโชติ 2   0 *** *** 138 วัน
13 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล 5  มิส  ทัศนียพร    สุขโชติ 5   0 *** *** 138 วัน
15 พ.ค. 2562 28 ก.พ. 2563   D MC Science Day Camp 1  มิส  ทัศนียพร    สุขโชติ 1   0 *** *** 76 วัน
15 พ.ค. 2562 27 มี.ค. 2563   D ค่าย MC Genius 2  มาสเตอร์  สุรเชษฐ์    เหล่าจันตา 2   0 *** *** 104 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D ค่าย Gifted อังกฤษ 1  มิส  กรรณิการ์    ใจแก้ว 1   0 *** *** 108 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D ค่ายภาษาฝรั่งเศส 1  มิส  นภัสกร    บางสายน้อย 0   1 *** *** 108 วัน
13 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D ค่าย Muti-Languages 4 ภาษา 2  มิส  กรรณิการ์    ใจแก้ว 2   0 *** *** 108 วัน
15 พ.ค. 2562 27 มี.ค. 2563   D ค่ายการงานฯ 4  มาสเตอร์  ยุทธศักดิ์    สินธุพงศ์ 4   0 *** *** 104 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D ค่ายสัมพันธ์พี่น้องคอม-วิศวะ 1  มิส  ณุภาวรรณ    จันทร์พรหม 1   0 *** *** 108 วัน
15 พ.ค. 2562 27 มี.ค. 2563   D ค่ายทักษะภาษาไทย 4  มิส  ณัฐชยา    พอพิน 4   0 *** *** 104 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D ค่าย REL.TOMODACHI 2 1  มิส  ศิริขวัญ    แก้วแย้ม 2   0 *** *** 108 วัน
15 พ.ค. 2562 27 มี.ค. 2563   D โครงการพินิจนคร 3  มาสเตอร์  ฐานกร    เทรเวส 3   0 *** *** 104 วัน
22 ก.ค. 2562 13 มี.ค. 2563   C กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 18  มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล 18   0 *** *** 90 วัน
01 ก.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 9  มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล 9   0 *** *** 108 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   A นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 1  มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล 1   0 *** *** 108 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (61)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11  15 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 182 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย Gifted วิทย์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11  16 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 181 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย Gifted วิทย์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่าย REL.TOMODACHI  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 176 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย REL.TOMODACHI  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ค่าย Gifted สัมพันธ์ ครั้งที่ 3  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 176 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย Gifted สัมพันธ์  13 พ.ค. 2562 - 29 ก.ย. 2562
 ค่าย REL.TOMODACHI  22 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 175 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย REL.TOMODACHI  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ค่าย Gifted สัมพันธ์ ครั้งที่ 3  22 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 175 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย Gifted สัมพันธ์  13 พ.ค. 2562 - 29 ก.ย. 2562
 ค่าย Gifted สัมพันธ์ ครั้งที่ 3  23 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 174 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย Gifted สัมพันธ์  13 พ.ค. 2562 - 29 ก.ย. 2562
 ค่ายสัมพันธ์พี่น้องคอม-วิศวะ  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ค่ายสัมพันธ์พี่น้องคอม-วิศวะ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 145 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 144 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 143 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 142 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 141 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ค่าย Gifted วิทย์  28 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 139 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย Gifted วิทย์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่าย Gifted อังกฤษ  28 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 139 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย Gifted อังกฤษ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ค่าย Muti-Languages 4 ภาษา  5 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 70 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย Muti-Languages 4 ภาษา  13 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  6 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 69 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่าย Muti-Languages 4 ภาษา  6 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 69 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย Muti-Languages 4 ภาษา  13 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 โครงการพินิจนคร  6 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 69 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการพินิจนคร  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 68 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 โครงการพินิจนคร  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 68 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการพินิจนคร  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  8 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 67 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 โครงการพินิจนคร  8 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 67 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการพินิจนคร  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  9 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 66 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  10 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 65 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 54 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 53 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนที่ 1  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 53 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 ก.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  23 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 52 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนที่ 1  23 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 52 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 ก.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน กำลังดำเนินการ  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนที่ 1  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 ก.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 50 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนที่ 1  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 50 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 ก.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนที่ 1  26 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 ก.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมชี้แจงครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 38 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายชวนน้องขึ้นดอย  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายชวนน้องขึ้นดอย  16 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 28 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายชวนน้องขึ้นดอย  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 12 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 11 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 10 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  5 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 9 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 8 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ค่าย MC Genius  4 ม.ค. 2563 21 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย MC Genius  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่าย MC Genius  5 ม.ค. 2563 22 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่าย MC Genius  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 MC Science Day Camp  26 ม.ค. 2563 43 วัน ไม่ได้เช็ค  MC Science Day Camp  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนที่ 2  11 ก.พ. 2563 59 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 ก.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนที่ 2  12 ก.พ. 2563 60 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 ก.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนที่ 2  13 ก.พ. 2563 61 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 ก.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนที่ 2  14 ก.พ. 2563 62 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 ก.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ค่ายการงานฯ  6 มี.ค. 2563 83 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายการงานฯ  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่ายทักษะภาษาไทย  6 มี.ค. 2563 83 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายทักษะภาษาไทย  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  6 มี.ค. 2563 83 วัน ไม่ได้เช็ค  นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
 ค่ายการงานฯ  7 มี.ค. 2563 84 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายการงานฯ  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่ายทักษะภาษาไทย  7 มี.ค. 2563 84 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายทักษะภาษาไทย  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่ายการงานฯ  8 มี.ค. 2563 85 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายการงานฯ  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่ายทักษะภาษาไทย  8 มี.ค. 2563 85 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายทักษะภาษาไทย  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่ายการงานฯ  9 มี.ค. 2563 86 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายการงานฯ  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ค่ายทักษะภาษาไทย  9 มี.ค. 2563 86 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายทักษะภาษาไทย  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4  11 มี.ค. 2563 88 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4  12 มี.ค. 2563 89 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4  13 มี.ค. 2563 90 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (11)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล  ประธานที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  สุรเชษฐ์    เหล่าจันตา  กรรมการ
 มิส  กรรณิการ์    ใจแก้ว  กรรมการ
 มาสเตอร์  เดชา    นันเปรย  กรรมการ
 มิส  ณัฐชยา    พอพิน  กรรมการ
 มาสเตอร์  ประยูร    ทาปัน  กรรมการ
 มิส  ทัศนียพร    สุขโชติ  ประธานที่ปรึกษา
 มิส  ศิริขวัญ    แก้วแย้ม  ประธานที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  ยุทธศักดิ์    สินธุพงศ์  ประธานที่ปรึกษา
 มิส  นภัสกร    บางสายน้อย  ประธานที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  ฐานกร    เทรเวส  ประธานที่ปรึกษา

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
6    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
8    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
9    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
10    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
11    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
13    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
14    ค่าใช้จ่ายจัดค่าย / กิจกรรม 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบประเมินโครงการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:
1.

: กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสคร์ ครั้งที่ 11 นักเรียนร้อยละ 99.10 มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) และมีความเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)


2.

: กิจกรรมค่ายบูรณาการ Gifted สัมพันธ์ครั้งที่ 3  นักเรียนร้อยละ 98.20 มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) และมีความเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)


3.

กิจกรรม English Gifted Camp นักเรียนร้อยละ 97.60 มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) และมีความเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)


4.

กิจกรรม Rel.Tomodachi นักเรียนร้อยละ 96.27 มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) และมีความเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)


5.

กิจกรรมค่ายสัมพันธ์พี่น้องคอม-วิศวะ นักเรียนร้อยละ 98.60 มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) และมีความเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 2,573,225 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 2,573,225 บาท
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ