Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ค่าย MC. สัมพันธ์
หน่วยงาน :งานกลุ่มสาระฯ
โครงการ :ค่าย MC. สัมพันธ์

หลักการและเหตุผล :
    จุดเน้นและความคาดหวังของหลักสูตรมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2552 ที่สำคัญคือการจัดเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ คือ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากสถานการณ์จริง และได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างเหมาะสม ดังนั้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ จึงเห็นควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ค่าย MC สัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างเหมาะสม เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก เรียนรู้การทำงานร่วมกันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และชักชวนให้นักเรียนต่างโรงเรียนมาศึกษาต่อในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมากขึ้น โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563

วัตถุประสงค์ :
    1. นักเรียนได้เรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างเหมาะสม เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก เรียนรู้การทำงานร่วมกัน
    2. นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ
    3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และชักชวนให้นักเรียนต่างโรงเรียนมาศึกษาต่อในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมากขึ้น

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมากกว่า ร้อยละ 80
   2. นักเรียนจากโรงเรียนประถมอื่นๆเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมงฟอร์ตมากกว่า 40 คน
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียน gifted วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และครูของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 50 คน
   2. นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมและโรงเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอื่นๆ จำนวน 400 คน

KPI :
   1. นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมากกว่า ร้อยละ 80
   2. นักเรียนจากโรงเรียนประถมอื่นๆเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมงฟอร์ตมากกว่า 40 คน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG.)
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีความวิริยะ อุตสาหะ (มิติที่ 4)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2..2 ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างฉันท์มิตร (มิติที่ 3,8)
      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ (สพฐ.)
         
    - 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
      ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564
         
    - กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิ เด็ก ความยุติธรรม และสันติ
      แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2563
         
      หลักธรรมาภิบาล
         
ปฏิทินโครงการ (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
15 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 196 วัน
15 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P จัดทำและขอเสนออนุมัติโครงการ  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 196 วัน
16 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 196 วัน
15 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 196 วัน
16 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 196 วัน
22 ก.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   C กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 18  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 18   0 *** *** 109 วัน
22 ต.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 13  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 13   0 *** *** 109 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 1  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 1   0 *** *** 139 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินงาน 3  มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา 3   0 *** *** 109 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (35)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชาสัมพันธ์โครงการ  8 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 188 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินงาน  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์โครงการ  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 179 วัน ไม่ได้เช็ค  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินงาน  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดกิจกรรม+ประชาสัมพันธ์โครงการ  23 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 173 วัน ไม่ได้เช็ค  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินงาน  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 144 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 143 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 142 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 141 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 53 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 52 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 52 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  23 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  23 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 50 วัน กำลังดำเนินการ  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 50 วัน กำลังดำเนินการ  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 11 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 10 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 9 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  5 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 8 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 7 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนที่ 2  11 ก.พ. 2563 60 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนที่ 2  12 ก.พ. 2563 61 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนที่ 2  13 ก.พ. 2563 62 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนที่ 2  14 ก.พ. 2563 63 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  2 มี.ค. 2563 80 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  3 มี.ค. 2563 81 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  4 มี.ค. 2563 82 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  5 มี.ค. 2563 83 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  6 มี.ค. 2563 84 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4  11 มี.ค. 2563 89 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4  12 มี.ค. 2563 90 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4  13 มี.ค. 2563 91 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  1 เม.ย. 2563 110 วัน ไม่ได้เช็ค  นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2563

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ผลการสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ