Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ทัศนศึกษาต่างประเทศ
หน่วยงาน :งานกลุ่มสาระฯ
โครงการ :ทัศนศึกษาต่างประเทศ

หลักการและเหตุผล :
    ในปี 2562 นับเป็นปีที่สำคัญในการเป็นประชาชมอาเซียน และประชาคมโลก ในการเข้าใจสังคม และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยผ่านการเรียนรู้จากหนังสือ แบบเรียน สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ แต่การสื่อสารทางภาษา จำเป็นต้องเน้นในเรื่องของการฝึกฝน การใช้กับสถานการณ์จริง การสร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและ ประโยชน์ของการใช้ภาษา และกระตุ้นให้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาหลักสูตรสำหรับนักเรียนผู้มีศักยภาพทางภาษา ในการพัฒนานักเรียนทุกมิติ ภาษาต่างประเทศจึงมีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ความได้เปรียบในด้านของการใช้ภาษาทำให้เกิดผลดีต่อการเรียน และการทำงาน และการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม โครงการ ทัศนศึกษา จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจ สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพทางภาษาในการฝึกพัฒนาทักษะทางภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรม และเห็นถึงการพัฒนาของแต่ละประเทศจากอดีตสู่ปัจจุบัน การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละประเทศ เข้าใจเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และความเป็นเอกภาพบนความแตกต่าง (Unity in Diversity) ประเทศที่มีความพร้อมในการศึกษาเรียนรู้ มีอยู่หลายประเทศ แต่ในปี 2562 ได้เลือกสถานที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ทั้งในเอเชีย และในยุโรป ซึ่งประเทศเหล่านั้น มีการวางแผนการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาเมือง พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยม มีแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและน่าสนใจ เพื่อนักเรียนจะได้เปิดโลกทัศน์ ได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ และฝึกใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างเต็มที่กับสถานการณ์จริง

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกภาษาเพื่อการสื่อสาร และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
    2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และสามารถเชื่อมโยงความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมได้
    3. เพื่อสร้างความตระหนักถึงการปรับตัวในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และ เปิดโลกทัศน์ในการได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
    4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี ต่อภาษาต่างประเทศ และพัฒนาทักษะด้านภาษาของตนเอง

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และคิดอย่างเป็นระบบ
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียน จำนวน 120 คน
   2. ครู จำนวน 8 คน
   3. เครือข่าย จำนวน 10 เครือข่าย

KPI :
   1. เครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 10 เครือข่าย
   2. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
   3. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรม และเรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวเมืองอยู่ต่างประเทศ
   4. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถฝึกความมีวินัย การรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม การดูแลตนเองและผู้อื่นในการทำงาน ร่วมกันเป็นทีม

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG.)
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2..2 ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างฉันท์มิตร (มิติที่ 3,8)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้เรียนรู้ทัน ฉลาดเลือก และสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร รวมทั้งเทคโนโลยีและเครือข่ายทางสังคม (มิติที่ 3,8)
      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ (สพฐ.)
         
    - 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
      ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564
         
    - กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล
    - กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
    - กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบการวัดประเมินผล และความโดดเด่นเฉพาะของสถานศึกษาเพื่อรองรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    - กลยุทธ์ที่ 5.2 ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ
      แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2563
         
    - กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานสากล
    - กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
    - กลยุทธ์ที่ 5.1 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
      หลักธรรมาภิบาล
         
ปฏิทินโครงการ (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
14 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 มิ.ย. 2562 31 ก.ค. 2562   P ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 415 วัน
01 มิ.ย. 2562 31 ก.ค. 2562   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 415 วัน
01 มิ.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน
01 มิ.ย. 2562 31 ก.ค. 2562   P ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 415 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน
15 พ.ค. 2562 01 เม.ย. 2563   D GE English on Tour ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 170 วัน
16 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2563   D เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว 20   20   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 110 วัน
15 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2563   D เรียนภาษาฝรั่งเศส 15   15   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 110 วัน
15 พ.ค. 2562 30 พ.ย. 2562   D Montfort Asia Survival 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 293 วัน
16 พ.ค. 2562 01 พ.ย. 2562   D ญี่ปุ่น Sanyo MOU 13   13   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 322 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D EP Global Trip (Korea) 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน
16 พ.ค. 2562 30 พ.ย. 2562   D เด็กไทยไปต่างแดน (มาเลเซีย) 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 293 วัน
16 พ.ค. 2562 31 ต.ค. 2562   D ศึกษาดูงานประเทศอาเซียน ( กัมพูชา ) 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 323 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D Educational Immersion 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน
16 พ.ค. 2562 30 พ.ย. 2562   D โครงการ K-Pop Culture Camp 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 293 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D Internship in Yunnan 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน
22 ก.ค. 2562 14 มี.ค. 2563   C กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 188 วัน
22 ต.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 141 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (88)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 Montfort Asia Survival  5 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 349 วัน ไม่ได้เช็ค  Montfort Asia Survival  15 พ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ญี่ปุ่น Sanyo MOU  5 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 349 วัน ไม่ได้เช็ค  ญี่ปุ่น Sanyo MOU  16 พ.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2562
 เด็กไทยไปต่างแดน (มาเลเซีย)  5 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 349 วัน ไม่ได้เช็ค  เด็กไทยไปต่างแดน (มาเลเซีย)  16 พ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 โครงการ K-Pop Culture Camp  5 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 349 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ K-Pop Culture Camp  16 พ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 Montfort Asia Survival  6 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 348 วัน ไม่ได้เช็ค  Montfort Asia Survival  15 พ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ญี่ปุ่น Sanyo MOU  6 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 348 วัน ไม่ได้เช็ค  ญี่ปุ่น Sanyo MOU  16 พ.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2562
 โครงการ K-Pop Culture Camp  6 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 348 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ K-Pop Culture Camp  16 พ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 Montfort Asia Survival  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 347 วัน ไม่ได้เช็ค  Montfort Asia Survival  15 พ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ญี่ปุ่น Sanyo MOU  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 347 วัน ไม่ได้เช็ค  ญี่ปุ่น Sanyo MOU  16 พ.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2562
 โครงการ K-Pop Culture Camp  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 347 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ K-Pop Culture Camp  16 พ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 GE English on Tour ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  8 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 346 วัน ไม่ได้เช็ค  GE English on Tour ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  15 พ.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2563
 ญี่ปุ่น Sanyo MOU  8 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 346 วัน ไม่ได้เช็ค  ญี่ปุ่น Sanyo MOU  16 พ.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2562
 โครงการ K-Pop Culture Camp  8 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 346 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ K-Pop Culture Camp  16 พ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 GE English on Tour (Hong Kong)  9 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 345 วัน ไม่ได้เช็ค  GE English on Tour ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  15 พ.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2563
 ญี่ปุ่น Sanyo MOU  9 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 345 วัน ไม่ได้เช็ค  ญี่ปุ่น Sanyo MOU  16 พ.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2562
 เด็กไทยไปต่างแดน (มาเลเซีย)  9 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 345 วัน ไม่ได้เช็ค  เด็กไทยไปต่างแดน (มาเลเซีย)  16 พ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 โครงการ K-Pop Culture Camp  9 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 345 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ K-Pop Culture Camp  16 พ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 GE English on Tour (Hong Kong)  10 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 344 วัน ไม่ได้เช็ค  GE English on Tour ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  15 พ.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2563
 ญี่ปุ่น Sanyo MOU  10 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 344 วัน ไม่ได้เช็ค  ญี่ปุ่น Sanyo MOU  16 พ.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2562
 เด็กไทยไปต่างแดน (มาเลเซีย)  10 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 344 วัน ไม่ได้เช็ค  เด็กไทยไปต่างแดน (มาเลเซีย)  16 พ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 โครงการ K-Pop Culture Camp  10 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 344 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ K-Pop Culture Camp  16 พ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 GE English on Tour (Hong Kong)  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 343 วัน ไม่ได้เช็ค  GE English on Tour ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  15 พ.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2563
 ญี่ปุ่น Sanyo MOU  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 343 วัน ไม่ได้เช็ค  ญี่ปุ่น Sanyo MOU  16 พ.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2562
 โครงการ K-Pop Culture Camp  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 343 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ K-Pop Culture Camp  16 พ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ญี่ปุ่น Sanyo MOU  12 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 342 วัน ไม่ได้เช็ค  ญี่ปุ่น Sanyo MOU  16 พ.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2562
 ศึกษาดูงานประเทศอาเซียน ( กัมพูชา )  12 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 342 วัน ไม่ได้เช็ค  ศึกษาดูงานประเทศอาเซียน ( กัมพูชา )  16 พ.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ญี่ปุ่น Sanyo MOU  13 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 341 วัน ไม่ได้เช็ค  ญี่ปุ่น Sanyo MOU  16 พ.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2562
 ศึกษาดูงานประเทศอาเซียน ( กัมพูชา )  13 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 341 วัน ไม่ได้เช็ค  ศึกษาดูงานประเทศอาเซียน ( กัมพูชา )  16 พ.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ญี่ปุ่น Sanyo MOU  14 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 340 วัน ไม่ได้เช็ค  ญี่ปุ่น Sanyo MOU  16 พ.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2562
 ศึกษาดูงานประเทศอาเซียน ( กัมพูชา )  14 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 340 วัน ไม่ได้เช็ค  ศึกษาดูงานประเทศอาเซียน ( กัมพูชา )  16 พ.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ญี่ปุ่น Sanyo MOU  15 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 339 วัน ไม่ได้เช็ค  ญี่ปุ่น Sanyo MOU  16 พ.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2562
 ญี่ปุ่น Sanyo MOU  16 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน ไม่ได้เช็ค  ญี่ปุ่น Sanyo MOU  16 พ.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2562
 ญี่ปุ่น Sanyo MOU  17 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน ไม่ได้เช็ค  ญี่ปุ่น Sanyo MOU  16 พ.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2562
 Educational Immersion  7 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  Educational Immersion  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  Internship in Yunnan  7 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน ไม่ได้เช็ค  Internship in Yunnan  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 Educational Immersion  8 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  Educational Immersion  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 Internship in Yunnan  8 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน ไม่ได้เช็ค  Internship in Yunnan  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 Educational Immersion  9 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  Educational Immersion  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 Internship in Yunnan  9 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 193 วัน ไม่ได้เช็ค  Internship in Yunnan  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 EP Global Trip (Korea)  10 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน ไม่ได้เช็ค  EP Global Trip (Korea)  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 Educational Immersion  10 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  Educational Immersion  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 Internship in Yunnan  10 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน ไม่ได้เช็ค  Internship in Yunnan  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 EP Global Trip (Korea)  11 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน ไม่ได้เช็ค  EP Global Trip (Korea)  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 Educational Immersion  11 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  Educational Immersion  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 Internship in Yunnan  11 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน ไม่ได้เช็ค  Internship in Yunnan  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 GE English on Tour ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  11 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  GE English on Tour ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  15 พ.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2563
 EP Global Trip (Korea)  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 190 วัน ไม่ได้เช็ค  EP Global Trip (Korea)  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 Educational Immersion  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 190 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  Educational Immersion  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 Internship in Yunnan  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 190 วัน ไม่ได้เช็ค  Internship in Yunnan  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 EP Global Trip (Korea)  13 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 189 วัน ไม่ได้เช็ค  EP Global Trip (Korea)  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 Educational Immersion  13 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  Educational Immersion  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 Internship in Yunnan  13 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 189 วัน ไม่ได้เช็ค  Internship in Yunnan  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 Educational Immersion  14 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 188 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  Educational Immersion  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  11 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  12 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 159 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  13 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 158 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  14 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  15 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 156 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 155 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาฝรั่งเศส  16 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 155 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  เรียนภาษาฝรั่งเศส  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  17 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาฝรั่งเศส  17 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  เรียนภาษาฝรั่งเศส  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  18 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาฝรั่งเศส  18 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  เรียนภาษาฝรั่งเศส  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  19 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาฝรั่งเศส  19 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาฝรั่งเศส  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  20 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาฝรั่งเศส  20 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาฝรั่งเศส  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  21 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาฝรั่งเศส  21 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาฝรั่งเศส  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  22 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาฝรั่งเศส  22 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาฝรั่งเศส  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  23 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาฝรั่งเศส  23 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาฝรั่งเศส  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  24 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาฝรั่งเศส  24 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาฝรั่งเศส  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  25 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาฝรั่งเศส  25 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาฝรั่งเศส  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  26 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาฝรั่งเศส  26 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาฝรั่งเศส  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  27 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาฝรั่งเศส  27 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาฝรั่งเศส  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  28 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาฝรั่งเศส  28 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาฝรั่งเศส  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  29 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาฝรั่งเศส  29 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาฝรั่งเศส  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  30 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เรียนภาษาฝรั่งเศส  30 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  เรียนภาษาฝรั่งเศส  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าดำเนินการจัดการ 1 *** ***
2    ค่าดำเนินการจัดการ 1 *** ***
3    ค่าดำเนินการจัดการ 1 *** ***
4    ค่าดำเนินการจัดการ 1 *** ***
5    ค่าดำเนินการจัดการ 1 *** ***
6    ค่าดำเนินการจัดการ 1 *** ***
7    ค่าดำเนินการจัดการ 1 *** ***
8    ค่าดำเนินการจัดการ 1 *** ***
9    ค่าดำเนินการจัดการ 1 *** ***
10    ค่าดำเนินการจัดการ 1 *** ***
11    ค่าดำเนินการจัดการ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบประเมิน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 8,502,646 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 8,502,646 บาท
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ