ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภ.ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์

2 ปี 5 เดือน 18 วัน
ภ.อนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์

24 ปี 5 เดือน 7 วัน
ภ.วิทยา เทพกอม

1 ปี 5 เดือน 18 วัน
ครูผู้สอน (จำนวน 119 คน)
ม.ณัช ศิรินันท์

37 ปี 3 เดือน 14 วัน
ม.สุวรรณ อินทรชิต

34 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสนงลักษณ์ คำไทย

32 ปี 11 เดือน 2 วัน
ม.กมล กาบสุวรรณ

32 ปี 11 เดือน 2 วัน
มิสพรนับพรรณ ปันตี

31 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสศรีพรรณ ปัญญายศ

31 ปี 2 เดือน 10 วัน
มิสปริศนา อินทรชิต

29 ปี 2 เดือน 21 วัน
มิสธารินทร์ สุขเกษม

29 ปี 2 เดือน 21 วัน
ม.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ

29 ปี 0 เดือน 8 วัน
มิสสุชัญญา รัตนสุนทรมณี

29 ปี 0 เดือน 8 วัน
มิสนงลักษณ์ แอมบอส

29 ปี 0 เดือน 8 วัน
ม.นิวัติ อรุณวิไล

28 ปี 0 เดือน 23 วัน
ม.อำนวย นนท์ศรี

27 ปี 10 เดือน 17 วัน
ม.เดชา นันเปรย

26 ปี 4 เดือน 5 วัน
ม.ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน์

26 ปี 3 เดือน 9 วัน
มิสกรรณิการ์ ใจแก้ว

25 ปี 9 เดือน 3 วัน
มิสจินตนา เปี่ยมชัยวัฒน์

24 ปี 1 เดือน 21 วัน
ม.ปิยะ ไชยอ้าย

23 ปี 6 เดือน 9 วัน
มิสประภาศรี ทาขุน

23 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสนรรนมนต์ พรรณนินธนนท์

22 ปี 11 เดือน 4 วัน
ม.ฐานกร โรเบิร์ต เทรเวส

21 ปี 11 เดือน 16 วัน
มิสพรสวรรค์ แก้ววงศ์

20 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสสุชาวดี ยั่งยืน

20 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสณัฐชยา พอพิน

21 ปี 5 เดือน 23 วัน
ม.นัฐวุฒิ ศรีวิเชียร

10 ปี 11 เดือน 1 วัน
ม.นิคม พุทธิมา

20 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์

21 ปี 5 เดือน 23 วัน
ม.สมยุทธ โยธาใหญ่

21 ปี 5 เดือน 23 วัน
มิสภคอร เตชะดำรงธรรม

22 ปี 9 เดือน 2 วัน
มิสมนต์รักษ์ โชคพิพัฒน์พร

21 ปี 5 เดือน 23 วัน
ม.ผไท ชัยนำ

19 ปี 3 เดือน 1 วัน
ม.ชาญยุทธ รัตนมงคล

20 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.นะโรดม อินต๊ะปัน

20 ปี 0 เดือน 1 วัน
มิสรุ่งอรุณ คงแก้ว

20 ปี 0 เดือน 1 วัน
มิสอาสยา พรหมศร

19 ปี 3 เดือน 1 วัน
มิสวิไลวรรณ ศรีอุตทา

19 ปี 0 เดือน 10 วัน
มิสมณีรัตน์ วิโรจน์สกุล

19 ปี 0 เดือน 10 วัน
มิสชฎาพร สมนาม

19 ปี 0 เดือน 10 วัน
ม.วินัย ถิ่นจอม

18 ปี 0 เดือน 22 วัน
ม.พิชิตชัย สุภาจิน

18 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสนิตยา บุญตัน

17 ปี 9 เดือน 11 วัน
มิสรัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ

19 ปี 0 เดือน 10 วัน
ม.ณัฐพงศ์ หอมอ่อน

18 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสศิริพร สุรินทร์ศิริรัฐ

16 ปี 7 เดือน 11 วัน
มิสทัศนีย์พร สุขโชติ

15 ปี 11 เดือน 8 วัน
มิสพัชรี กังวาลไกล

15 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสพรสุดา หอมอ่อน

15 ปี 7 เดือน 10 วัน
ม.ปริญญา นฤประชา

15 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสวารุณี ธิจิตตัง

11 ปี 10 เดือน 3 วัน
ม.จรัญ แสงอาทิตย์

12 ปี 10 เดือน 29 วัน
มิสสิริกัญญา วงศ์คำ

12 ปี 5 เดือน 4 วัน
ม.ศุภกิจ สุบินมิตร์

11 ปี 4 เดือน 18 วัน
มิสวรัทยา หมั่นมั่ง

12 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสวีริสา ตันตราพล

10 ปี 4 เดือน 18 วัน
มิสวิชุดา งามแว่น

11 ปี 10 เดือน 5 วัน
มิสขวัญชนก ชาลีวรรณ

11 ปี 2 เดือน 8 วัน
ม.สุรเชษฐ์ เหล่าจันตา

11 ปี 3 เดือน 18 วัน
มิสณุภาวรรณ จันทร์พรหม

11 ปี 3 เดือน 18 วัน
มิสณภัทร บัณฑิตคุณานนต์

10 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสวิลาวรรณ อินสุวรรณ

10 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสกิดาการ ศิริ

10 ปี 4 เดือน 18 วัน
มิสอภิษฎา โพธิกลาง

10 ปี 4 เดือน 18 วัน
ม.พัสกร วงษ์โท

10 ปี 4 เดือน 18 วัน
มิสสุภาพร กาวิล

9 ปี 11 เดือน 1 วัน
มิสสุพิญช์ญา อินนันต์

10 ปี 1 เดือน 3 วัน
มิสอัจฉรีย์ บุญเรือง

9 ปี 11 เดือน 1 วัน
มิสฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์

9 ปี 9 เดือน 29 วัน
ม.กุลภาค วิชาอัครวิทย์

9 ปี 9 เดือน 29 วัน
มิสธันย์ณภัทร วรภัฎ

9 ปี 7 เดือน 18 วัน
ม.เมธี สงวนทรัพย์

9 ปี 0 เดือน 16 วัน
มิสภาณุมาศ ทองย้อย

9 ปี 0 เดือน 16 วัน
มิสกฤตยา ทิพย์เกษร

9 ปี 0 เดือน 16 วัน
มิสเครือวัลย์ รัตนมงคล

8 ปี 8 เดือน 24 วัน
มิสกฤศมณ สาสี

9 ปี 0 เดือน 16 วัน
ม.ณัฐพงษ์ เมตตา

8 ปี 6 เดือน 18 วัน
มิสวราภรณ์ สืบสุยะ

9 ปี 0 เดือน 16 วัน
ม.ณัฐวัฒน์ ชนะศึก

8 ปี 8 เดือน 24 วัน
มิสพิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ

9 ปี 0 เดือน 16 วัน
มิสทิพานันท์ แสงศรีจันทร์

8 ปี 11 เดือน 1 วัน
มิสอริญชย์ ชัยปริพรรห์

8 ปี 11 เดือน 1 วัน
มิสศิริขวัญ แก้วแย้ม

7 ปี 11 เดือน 7 วัน
ม.ฐิติวัชร อัครบริรักษ์

8 ปี 8 เดือน 24 วัน
ม.ชนะชัย ภมรชัยสกุล

8 ปี 8 เดือน 24 วัน
มิสพรพิมล ก้อนแก้ว

8 ปี 8 เดือน 24 วัน
มิสสุภาวดี คำดวงฤทธิ์

8 ปี 6 เดือน 18 วัน
ม.นเรนทร์ฤทธิ์ ต๊ะต้องใจ

8 ปี 1 เดือน 2 วัน
ม.ปริญญากร กุศล

7 ปี 11 เดือน 7 วัน
ม.กุลธร เกษรสุวรรณ์

7 ปี 5 เดือน 24 วัน
มิสจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

7 ปี 11 เดือน 7 วัน
ม.ฉัตรชัย งานมูลเขียว

7 ปี 5 เดือน 24 วัน
มิสแสงสิริอรณ์ พุธรัตน์ฉายแสง

4 ปี 4 เดือน 26 วัน
มิสฤดีมาศ พลยา

7 ปี 11 เดือน 7 วัน
ม.ภูมิ แพทย์คดี

7 ปี 8 เดือน 27 วัน
ม.พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์

7 ปี 8 เดือน 27 วัน
มิสหทัยทิพย์ จำแนกรถ

7 ปี 1 เดือน 22 วัน
ม.กิติศักดิ์ จันกัน

7 ปี 1 เดือน 22 วัน
มิสเพ็ญสุภางค์ สัมปุญญานนท์

7 ปี 1 เดือน 22 วัน
มิสเจนจิรา ดวงแก้ว

6 ปี 5 เดือน 4 วัน
ม.ยุทธนา พงษ์เขียว

6 ปี 5 เดือน 4 วัน
ม.ชลธวัช มหายศนันท์

7 ปี 1 เดือน 22 วัน
มิสดาราภรณ์ เกิดนพคุณ

5 ปี 5 เดือน 15 วัน
ม.อัสนี นกน้อย

5 ปี 9 เดือน 7 วัน
มิสกมลชนก พิณชัย

4 ปี 5 เดือน 17 วัน
มิสธนพร โตธนะรุ่งโรจน์

4 ปี 5 เดือน 17 วัน
มิสจัสมิน วรรณา

4 ปี 5 เดือน 17 วัน
มิสทับทิม ขุมทรัพย์

4 ปี 5 เดือน 17 วัน
มิสสิรินาฎ จอมสวรรค์

3 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสณัชฎาภา นิมิตรดี

3 ปี 6 เดือน 24 วัน
ม.ขวัญชัย แจ้ใจ

3 ปี 5 เดือน 9 วัน
ม.ปรัชญา ลาวิชัย

2 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสยุพนันต์ พรหมมา

2 ปี 5 เดือน 9 วัน
มิสมานิตา อินนวน

1 ปี 11 เดือน 14 วัน
มิสภัทรกมล คูพาณิชย์

1 ปี 9 เดือน 16 วัน
มิสสมิตานัน ตันดี

0 ปี 6 เดือน 0 วัน
ม.ทรงกลด สุโพธิ์

0 ปี 4 เดือน 18 วัน
ม.ธนกร จู่มดี

0 ปี 4 เดือน 18 วัน
มิสชนันทร ดาวเลิศ

0 ปี 4 เดือน 18 วัน
ม.ณัฐธัญ อยู่สบาย

0 ปี 4 เดือน 5 วัน
มิสนัดชา แก้วสุรินทร์

0 ปี 2 เดือน 10 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 82 คน)
มิสสุพัตรา สุวรรณนารี

35 ปี 10 เดือน 6 วัน
มิสกนิษฐรินทร์ พลศักดิ์

34 ปี 1 เดือน 28 วัน
มิสรัชนี ชำนาญรบ

34 ปี 1 เดือน 28 วัน
ม.บุญเท่ง เถระ

34 ปี 1 เดือน 28 วัน
มิสลำจวน รัตนบุรี

34 ปี 1 เดือน 28 วัน
มิสสมฤทัย ชัยพิมาน

34 ปี 0 เดือน 13 วัน
ม.เมธาสิทธิ์ สุขประชาพันธ์

32 ปี 7 เดือน 16 วัน
ม.เสถียร ช่างเงิน

32 ปี 1 เดือน 19 วัน
มิสสุพรรณี สายนำทาน

31 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสสมรัก ปริยะวาที

31 ปี 2 เดือน 10 วัน
มิสวันเพ็ญ สุขเกษม

31 ปี 2 เดือน 10 วัน
มิสศศิธร คำวินิจ

29 ปี 4 เดือน 9 วัน
มิสนงนภัส สมณะ

29 ปี 4 เดือน 9 วัน
มิสศศิธร ตันดุ

29 ปี 4 เดือน 9 วัน
มิสสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ

30 ปี 6 เดือน 2 วัน
มิสเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล

27 ปี 9 เดือน 3 วัน
มิสพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ

26 ปี 1 เดือน 3 วัน
มิสดวงมณี คำป่าแลว

25 ปี 9 เดือน 3 วัน
มิสเจริญศรี ศรีจันทร์ดร

25 ปี 3 เดือน 18 วัน
มิสชัชฎาพร มาลารัตน์

25 ปี 1 เดือน 3 วัน
มิสพวงไพร สายสกล

25 ปี 1 เดือน 3 วัน
มิสภูริชา จันทร์ดี

21 ปี 5 เดือน 23 วัน
ม.สรพงษ์ สมธรรม

21 ปี 5 เดือน 23 วัน
มิสพุทธชาติ โอคอนเนอร์

20 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญู

19 ปี 0 เดือน 10 วัน
ม.วรินทร วสุวัต

18 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสดาริษา แสงสินธุ์

20 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์

21 ปี 2 เดือน 24 วัน
ม.ลิขิต ชูวงศ์

16 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสจิตทิวา หมื่นแสน

18 ปี 7 เดือน 13 วัน
ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง

17 ปี 5 เดือน 23 วัน
ม.ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล

19 ปี 0 เดือน 10 วัน
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ

16 ปี 5 เดือน 18 วัน
มิสศศิน ดาวดี

19 ปี 9 เดือน 20 วัน
ม.จักรกริช สาระขันธ์

19 ปี 3 เดือน 1 วัน
มิสเดือนเพ็ญ ตากันทะ

18 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสธีริศรา คำสิทธิ์

18 ปี 5 เดือน 4 วัน
ม.สุรชัย แสนทอน

18 ปี 5 เดือน 4 วัน
ม.ธราดร จันทร์แสง

18 ปี 5 เดือน 4 วัน
ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก

18 ปี 1 เดือน 16 วัน
ม.พชร ชัยสงคราม

18 ปี 7 เดือน 13 วัน
ม.ประยูร ทาปัน

18 ปี 5 เดือน 19 วัน
ม.ธัชธาริน หมวกทอง

17 ปี 4 เดือน 9 วัน
ม.สงกรานต์ ไชยวิวัฒมงคล

17 ปี 8 เดือน 23 วัน
ม.อานนท์ อินนนท์

16 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสอรุณี มงคล

15 ปี 11 เดือน 8 วัน
มิสดรุณี ขันโท

21 ปี 5 เดือน 23 วัน
มิสกมลวรรณ ทะนัน

15 ปี 7 เดือน 26 วัน
ม.มงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง

15 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสฤทัยวรรณ กลทิพย์

15 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสวรพิชชา ยาวงค์

14 ปี 10 เดือน 20 วัน
มิสพรรณวิไล สุริยะโจง

14 ปี 10 เดือน 20 วัน
มิสจิดาภา ชัยสงคราม

15 ปี 2 เดือน 18 วัน
ม.ญาณิน ศิริไพศาลประเสริฐ

12 ปี 6 เดือน 18 วัน
ม.ธีระพงษ์ มณีวรรณ

10 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสกฤติมา ทิพวัง

10 ปี 11 เดือน 7 วัน
มิสมยุรี ทำทอง

10 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสภวดี ศรีใจ

10 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสปาณัฐริล วินเทอร์

9 ปี 11 เดือน 17 วัน
ม.ณัฐพล ปารมีธง

9 ปี 9 เดือน 29 วัน
มิสธมณ วสุวัต

9 ปี 9 เดือน 29 วัน
ม.ประสงค์ สุทา

9 ปี 11 เดือน 1 วัน
ม.ราวีพัชร์ ภัทราธนทรัพย์

10 ปี 1 เดือน 16 วัน
ม.นิรันดร์พงค์ ลากตา

13 ปี 3 เดือน 17 วัน
ม.ชนะ เปรมกลาง

13 ปี 3 เดือน 19 วัน
ม.ทศพล โฆษิตพล

8 ปี 8 เดือน 24 วัน
ม.อภิชาติ ใจอินผล

8 ปี 8 เดือน 15 วัน
มิสญาดา กะราม

8 ปี 0 เดือน 1 วัน
ม.สุพจน์ เทียมยศ

7 ปี 6 เดือน 15 วัน
ม.ไกรสิงห์ ใจหลวง

7 ปี 10 เดือน 16 วัน
ม.ไกรสิงห์ ใจหลวง

7 ปี 10 เดือน 16 วัน
มิสรสรินทร์ รตนประภา

7 ปี 7 เดือน 18 วัน
มิสสุภาวดี ณ นคร

7 ปี 7 เดือน 18 วัน
มิสเกษรินทร์ กะณะ

7 ปี 7 เดือน 18 วัน
ม.ศักดิ์บดินทร์ กันมะโน

7 ปี 2 เดือน 18 วัน
มิสชนกกร ไชยวงค์คำ

7 ปี 1 เดือน 22 วัน
ม.นันทจักร์ มีชัย

5 ปี 10 เดือน 3 วัน
ม.สมชาย นิพาพันธ์

6 ปี 1 เดือน 16 วัน
ม.รังสรรค์ พรพัฒนา

6 ปี 2 เดือน 2 วัน
มิสธนัชพร จิตต์ธรรม

5 ปี 9 เดือน 12 วัน
มิสโนริโกะ มานิตปฏิภาณ

5 ปี 5 เดือน 5 วัน
ม.อรรถกร มัชณันติกสมัย

4 ปี 11 เดือน 16 วัน
ครูชาวต่างประเทศ (จำนวน 35 คน)
Ms.Angelica Watiwat

13 ปี 6 เดือน 12 วัน
Mrs.Ting Zhou

10 ปี 5 เดือน 1 วัน
Mr.Nagaraj Balachander

8 ปี 8 เดือน 24 วัน
Mr.Dagnachew Asfaw Teklehaimanot

7 ปี 8 เดือน 24 วัน
Mr.Danilo JR. Pokya Tindungan

7 ปี 6 เดือน 19 วัน
Ms.Lourdes Rosales David

6 ปี 4 เดือน 22 วัน
Mr.Jonathan Panat Imong

5 ปี 5 เดือน 6 วัน
Mr.Amadou Trawally

4 ปี 2 เดือน 18 วัน
Ms.Lihzie Datuin

3 ปี 0 เดือน 1 วัน
Mr.Jonathan Fildes

2 ปี 6 เดือน 23 วัน
Mr.Matthew Thomson

51 ปี 9 เดือน 16 วัน
Miss.Seema Sitaula

2 ปี 1 เดือน 28 วัน
Miss.Claudilene Paner Melendrez

1 ปี 11 เดือน 28 วัน
Miss.Gyem Om

1 ปี 11 เดือน 28 วัน
Mr.Jayanta Biswas

1 ปี 10 เดือน 23 วัน
Miss.Sunshine Balut Javier

1 ปี 5 เดือน 18 วัน
Mr.Pranjal Jyoti Saikia

1 ปี 5 เดือน 18 วัน
Mr.Bryan Golocino

1 ปี 5 เดือน 18 วัน
Mr.Jovan Canoy Jareno

1 ปี 5 เดือน 18 วัน
Mr.Danilo Jr. Tianero Limocon

1 ปี 5 เดือน 18 วัน
Mr.Eduard Niel Nuer

1 ปี 5 เดือน 18 วัน
Mr.Dexter Vic Daoang

1 ปี 5 เดือน 18 วัน
Miss.Marisol Estolano Fumar

1 ปี 3 เดือน 18 วัน
Mr.Zinedine Roshe Tagarda

-1 ปี 11 เดือน 12 วัน
Ms.Gwen Denise Sutherland

0 ปี 3 เดือน 10 วัน
Miss.Marcela Fernandes Aragao

0 ปี 3 เดือน 0 วัน
Mr.John David Murrie

0 ปี 6 เดือน 0 วัน
Miss.Parsimone Boonratana

0 ปี 6 เดือน 0 วัน
Miss.Kirsten Du Pont

0 ปี 6 เดือน 0 วัน
Miss.Frea Arlyn Delgado

0 ปี 5 เดือน 2 วัน
Mr.Kefilwe Mohlabane

0 ปี 3 เดือน 18 วัน
Mr.Muhammad Rehan

0 ปี 3 เดือน 13 วัน
Mr.Juanito A. Sariego II

0 ปี 0 เดือน 16 วัน
Mr.Bryant Browning

-1 ปี 11 เดือน 30 วัน
Miss.Princess Justine Mae Galang

-1 ปี 11 เดือน 30 วัน
นักการและพนักงาน (จำนวน 68 คน)
น.ส.ผ่องใส โพธิวงค์

17 ปี 2 เดือน 16 วัน
น.ส.ทัศนีย์ แสงอรุณ

30 ปี 5 เดือน 3 วัน
น.ส.นวลอนงค์ พาพันธ์

25 ปี 10 เดือน 17 วัน
น.ส.เสาวลักษณ์ พลศักดิ์

25 ปี 4 เดือน 28 วัน
น.ส.วาสนา ติ๊บพิงค์

23 ปี 2 เดือน 18 วัน
น.ส.ศรีพรรณ นิติชยา

24 ปี 6 เดือน 3 วัน
น.ส.สมศรี สงวนศรี

24 ปี 4 เดือน 30 วัน
น.ส.ธัญลักษณ์ หน่อเรือน

15 ปี 9 เดือน 21 วัน
น.ส.บุญมี ยนต์สุข

23 ปี 4 เดือน 14 วัน
นายบัวผัด ประกอบการ

22 ปี 5 เดือน 3 วัน
น.ส.แก้วลูน สวาทะนันทน์

18 ปี 4 เดือน 18 วัน
น.ส.วรรณี ผลบุญ

15 ปี 11 เดือน 23 วัน
น.ส.สายฝน ไชยอุต

15 ปี 5 เดือน 4 วัน
น.ส.หลาวคำ คำแดง

14 ปี 11 เดือน 21 วัน
น.ส.แขก ลุงป้าง

9 ปี 0 เดือน 16 วัน
น.ส.การิยา อาชีพบริสุทธิ

9 ปี 0 เดือน 16 วัน
น.ส.สอน ทองดี

12 ปี 6 เดือน 3 วัน
น.ส.มาลัย แก้วหล้า

21 ปี 1 เดือน 15 วัน
นายประเสริฐ อัตตะแจ่มใส

9 ปี 0 เดือน 16 วัน
น.ส.บังอร อัตตะแจ่มใส

9 ปี 0 เดือน 16 วัน
นายธวัชชัย เกิดทวี

7 ปี 4 เดือน 15 วัน
น.ส.จันทิมา แสงอรุณ

7 ปี 2 เดือน 1 วัน
น.ส.พัชรีพร หม่อมพกุล

7 ปี 2 เดือน 1 วัน
น.ส.ผ่องศรี แม้จิตร์

6 ปี 10 เดือน 26 วัน
น.ส.ศันสนีย์ ตะถา

6 ปี 6 เดือน 17 วัน
น.ส.เสงี่ยม เขียวคำ

31 ปี 0 เดือน 1 วัน
นายทองอินทร์ ชุ่มใจ

42 ปี 9 เดือน 16 วัน
นายพรทิพย์ อุ่นเรือน

27 ปี 10 เดือน 29 วัน
น.ส.จันทร์เพ็ญ ตันสุวรรณ

25 ปี 10 เดือน 17 วัน
นาย สมเจตต์ จ๊ะมั่ง

25 ปี 7 เดือน 3 วัน
นายประสาน จั๋นตาแก้ว

16 ปี 5 เดือน 29 วัน
นายนิพิฐพนธ์ จันตาแก้ว

15 ปี 5 เดือน 4 วัน
น.ส.วิลเลียม สุริยะเจริญ

15 ปี 4 เดือน 13 วัน
นายวสันต์ จันทร์สุพัท

14 ปี 4 เดือน 27 วัน
นายบุญตัน โปธา

25 ปี 6 เดือน 18 วัน
นายสมบัติ อินตา

29 ปี 1 เดือน 0 วัน
นายสมชาย อินทร์ตุ้ย

12 ปี 0 เดือน 2 วัน
นายนพรัตน์ หอมเขียว

11 ปี 5 เดือน 13 วัน
นายปันต๊ะ เอ็มซี

11 ปี 5 เดือน 12 วัน
น.ส.ตะเพาทอง เรือนเงิน

11 ปี 3 เดือน 6 วัน
นายมงคล ลุงวิ

11 ปี 3 เดือน 5 วัน
น.ส.ส้ม ลุงกุด

11 ปี 3 เดือน 4 วัน
นายเคอ บัวคำ

11 ปี 3 เดือน 4 วัน
นายเกษม หินแก้ว

10 ปี 11 เดือน 16 วัน
นายมิตร ทิพย์จักร

10 ปี 7 เดือน 12 วัน
น.ส.สมศรี จ๊ะมั่ง

9 ปี 10 เดือน 20 วัน
นายอนุศาสน์ มหาวัน

37 ปี 2 เดือน 18 วัน
นายวิทยา ช่างฝั้น

9 ปี 7 เดือน 17 วัน
นายบรรจง ตายี่

19 ปี 3 เดือน 12 วัน
นายรัฐพล ศรีไพรสนธ์

13 ปี 1 เดือน 5 วัน
นายทนง วัชรไพรงาม

21 ปี 4 เดือน 18 วัน
นายอนันต์ ใจน้อย

29 ปี 6 เดือน 3 วัน
นายนพดล รุณธาตุ

19 ปี 3 เดือน 12 วัน
นายอนุสรณ์ หน่อเรือน

8 ปี 10 เดือน 16 วัน
น.ส.จันทร์นภา สุภาไผ่

8 ปี 0 เดือน 29 วัน
น.ส.ดวงใจ ไชโย

9 ปี 10 เดือน 26 วัน
น.ส.พิณ แก้วแย้ม

24 ปี 5 เดือน 18 วัน
น.ส.อุษา ขันธุ์แก้ว

24 ปี 5 เดือน 18 วัน
นายโยฮา สะทู

6 ปี 7 เดือน 17 วัน
น.ส.นวล จองคำ

5 ปี 8 เดือน 15 วัน
นายวิมล พันธ์ชา

14 ปี 11 เดือน 19 วัน
น.ส.แก่นนุช บุญดี

5 ปี 4 เดือน 18 วัน
นายคมเดช อุทิศลาภผล

5 ปี 4 เดือน 18 วัน
นายศักดิ์อินทนนท์ เหมสุทธิพันธ์

4 ปี 4 เดือน 18 วัน
นายชายหน่อคำ ชายน้อย

4 ปี 4 เดือน 18 วัน
นายเอกชัย วงค์ชุ่ม

3 ปี 11 เดือน 18 วัน
นายภาณุวัฒน์ สุขแก้ว

3 ปี 2 เดือน 18 วัน
น.ส.จารุณี รักประสิทธิ์

2 ปี 3 เดือน 3 วัน
";