ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล

0 ปี 10 เดือน 22 วัน
ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์

25 ปี 10 เดือน 11 วัน
ภราดาศิริชัย ผังรักษ์

0 ปี 10 เดือน 22 วัน
ครูผู้สอน (จำนวน 121 คน)
ม.สุวรรณ อินทรชิต

35 ปี 5 เดือน 18 วัน
มิสนงลักษณ์ คำไทย

34 ปี 4 เดือน 7 วัน
ม.กมล กาบสุวรรณ

34 ปี 4 เดือน 7 วัน
มิสปริศนา อินทรชิต

30 ปี 7 เดือน 24 วัน
มิสธารินทร์ สุขเกษม

30 ปี 7 เดือน 24 วัน
ม.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ

30 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสสุชัญญา รัตนสุนทรมณี

30 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสนงลักษณ์ แอมบอส

30 ปี 5 เดือน 13 วัน
ม.นิวัติ อรุณวิไล

29 ปี 5 เดือน 29 วัน
ม.อำนวย นนท์ศรี

29 ปี 3 เดือน 23 วัน
ม.เดชา นันเปรย

27 ปี 9 เดือน 9 วัน
ม.ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน์

27 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสกรรณิการ์ ใจแก้ว

27 ปี 2 เดือน 8 วัน
มิสจินตนา เปี่ยมชัยวัฒน์

25 ปี 6 เดือน 28 วัน
ม.ปิยะ ไชยอ้าย

24 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสประภาศรี ทาขุน

24 ปี 5 เดือน 23 วัน
มิสนรรนมนต์ พรรณนินธนนท์

24 ปี 4 เดือน 10 วัน
ม.ฐานกร โรเบิร์ต เทรเวส

23 ปี 4 เดือน 21 วัน
มิสพรสวรรค์ แก้ววงศ์

22 ปี 1 เดือน 26 วัน
มิสสุชาวดี ยั่งยืน

22 ปี 1 เดือน 26 วัน
มิสณัฐชยา พอพิน

22 ปี 10 เดือน 26 วัน
ม.นัฐวุฒิ ศรีวิเชียร

12 ปี 4 เดือน 7 วัน
ม.นิคม พุทธิมา

22 ปี 1 เดือน 26 วัน
ม.ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์

22 ปี 10 เดือน 26 วัน
ม.สมยุทธ โยธาใหญ่

22 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสมนต์รักษ์ โชคพิพัฒน์พร

22 ปี 10 เดือน 26 วัน
ม.ผไท ชัยนำ

20 ปี 8 เดือน 5 วัน
ม.ชาญยุทธ รัตนมงคล

22 ปี 1 เดือน 26 วัน
ม.นะโรดม อินต๊ะปัน

21 ปี 5 เดือน 7 วัน
มิสรุ่งอรุณ คงแก้ว

21 ปี 5 เดือน 7 วัน
มิสอาสยา พรหมศร

20 ปี 8 เดือน 5 วัน
มิสวิไลวรรณ ศรีอุตทา

20 ปี 5 เดือน 16 วัน
มิสมณีรัตน์ วิโรจน์สกุล

20 ปี 5 เดือน 16 วัน
มิสชฎาพร สมนาม

20 ปี 5 เดือน 16 วัน
ม.วินัย ถิ่นจอม

19 ปี 5 เดือน 27 วัน
ม.พิชิตชัย สุภาจิน

19 ปี 10 เดือน 8 วัน
มิสนิตยา บุญตัน

19 ปี 2 เดือน 16 วัน
มิสรัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ

20 ปี 5 เดือน 16 วัน
ม.ณัฐพงศ์ หอมอ่อน

19 ปี 10 เดือน 23 วัน
ม.ประยูร ทาปัน

19 ปี 10 เดือน 23 วัน
มิสศิริพร สุรินทร์ศิริรัฐ

18 ปี 0 เดือน 15 วัน
มิสทัศนีย์พร สุขโชติ

17 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสพัชรี กังวาลไกล

17 ปี 0 เดือน 10 วัน
มิสพรสุดา หอมอ่อน

17 ปี 0 เดือน 14 วัน
ม.ปริญญา นฤประชา

16 ปี 10 เดือน 24 วัน
ม.มงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง

16 ปี 10 เดือน 24 วัน
มิสวารุณี ธิจิตตัง

13 ปี 3 เดือน 9 วัน
ม.จรัญ แสงอาทิตย์

14 ปี 4 เดือน 4 วัน
มิสสิริกัญญา วงศ์คำ

13 ปี 10 เดือน 8 วัน
ม.ศุภกิจ สุบินมิตร์

12 ปี 9 เดือน 22 วัน
มิสวรัทยา หมั่นมั่ง

13 ปี 10 เดือน 8 วัน
มิสวีริสา ตันตราพล

11 ปี 9 เดือน 22 วัน
มิสวิชุดา งามแว่น

13 ปี 3 เดือน 11 วัน
มิสขวัญชนก ชาลีวรรณ

12 ปี 7 เดือน 12 วัน
ม.สุรเชษฐ์ เหล่าจันตา

12 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสณุภาวรรณ จันทร์พรหม

12 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสณภัทร บัณฑิตคุณานนต์

12 ปี 4 เดือน 4 วัน
มิสวิลาวรรณ อินสุวรรณ

12 ปี 4 เดือน 4 วัน
มิสกิดาการ ศิริ

11 ปี 9 เดือน 22 วัน
มิสอภิษฎา โพธิกลาง

11 ปี 9 เดือน 22 วัน
ม.พัสกร วงษ์โท

11 ปี 9 เดือน 22 วัน
มิสสุภาพร กาวิล

11 ปี 4 เดือน 6 วัน
มิสสุพิญช์ญา อินนันต์

11 ปี 6 เดือน 9 วัน
มิสฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์

11 ปี 3 เดือน 3 วัน
ม.เจตนิพิฐ วิชาอัครวิทย์

11 ปี 3 เดือน 3 วัน
มิสธันย์ณภัทร วรภัฎ

11 ปี 0 เดือน 21 วัน
ม.เมธี สงวนทรัพย์

10 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสภาณุมาศ ทองย้อย

10 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสกฤตยา ทิพย์เกษร

10 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสเครือวัลย์ รัตนมงคล

10 ปี 1 เดือน 28 วัน
มิสกฤศมณ สาสี

10 ปี 5 เดือน 21 วัน
ม.ณัฐพงษ์ เมตตา

9 ปี 11 เดือน 22 วัน
มิสวราภรณ์ สืบสุยะ

10 ปี 5 เดือน 21 วัน
ม.ณัฐวัฒน์ ชนะศึก

10 ปี 1 เดือน 28 วัน
มิสพิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ

10 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสศิริขวัญ แก้วแย้ม

9 ปี 4 เดือน 13 วัน
ม.ฐิติวัชร อัครบริรักษ์

10 ปี 1 เดือน 28 วัน
ม.ชนะชัย ภมรชัยสกุล

10 ปี 1 เดือน 28 วัน
มิสพรพิมล ก้อนแก้ว

10 ปี 1 เดือน 28 วัน
มิสสุภาวดี คำดวงฤทธิ์

9 ปี 11 เดือน 22 วัน
ม.นเรนทร์ฤทธิ์ ต๊ะต้องใจ

9 ปี 6 เดือน 9 วัน
ม.ปริญญากร กุศล

9 ปี 4 เดือน 13 วัน
ม.กุลธร เกษรสุวรรณ์

8 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

9 ปี 4 เดือน 13 วัน
ม.ฉัตรชัย งานมูลเขียว

8 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสแสงสิริอรณ์ พุธรัตน์ฉายแสง

5 ปี 9 เดือน 30 วัน
มิสฤดีมาศ ไข่มุขเลิศฤทธิ์

9 ปี 4 เดือน 13 วัน
ม.ภูมิ แพทย์คดี

9 ปี 2 เดือน 3 วัน
ม.พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์

9 ปี 2 เดือน 3 วัน
มิสหทัยทิพย์ จำแนกรถ

8 ปี 6 เดือน 29 วัน
ม.กิติศักดิ์ จันกัน

8 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสเพ็ญสุภางค์ สัมปุญญานนท์

8 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสเจนจิรา ดวงแก้ว

7 ปี 10 เดือน 8 วัน
ม.ยุทธนา พงษ์เขียว

7 ปี 10 เดือน 8 วัน
ม.ชลธวัช มหายศนันท์

8 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสดาราภรณ์ เกิดนพคุณ

6 ปี 10 เดือน 18 วัน
ม.อัสนี นกน้อย

7 ปี 2 เดือน 12 วัน
มิสกมลชนก พิณชัย

5 ปี 10 เดือน 21 วัน
มิสธนพร โตธนะรุ่งโรจน์

5 ปี 10 เดือน 21 วัน
มิสจัสมิน วรรณา

5 ปี 10 เดือน 21 วัน
มิสสิรินาฎ จอมสวรรค์

4 ปี 11 เดือน 28 วัน
มิสณัชฎาภา นิมิตรดี

4 ปี 11 เดือน 28 วัน
ม.ขวัญชัย แจ้ใจ

4 ปี 10 เดือน 13 วัน
ม.ปรัชญา ลาวิชัย

4 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสยุพนันต์ พรหมมา

3 ปี 10 เดือน 13 วัน
มิสมานิตา อินนวน

3 ปี 4 เดือน 19 วัน
มิสสมิตานัน ตันดี

1 ปี 11 เดือน 4 วัน
ม.ทรงกลด สุโพธิ์

1 ปี 9 เดือน 22 วัน
ม.ธนกร จู่มดี

1 ปี 9 เดือน 22 วัน
มิสชนันทร ดาวเลิศ

1 ปี 9 เดือน 22 วัน
ม.ณัฐธัญ อยู่สบาย

1 ปี 9 เดือน 9 วัน
มิสนัดชา แก้วสุรินทร์

1 ปี 7 เดือน 14 วัน
ม.ธนชัย เทศะแพทย์

1 ปี 4 เดือน 22 วัน
มิสอรวรรณ กิจชาลารัตน์

1 ปี 0 เดือน 2 วัน
มิสธมนวรรณ สมปาน

1 ปี 0 เดือน 2 วัน
ม.ธนพล โนราช

0 ปี 10 เดือน 6 วัน
ม.วสันต์ มูลคำ

0 ปี 5 เดือน 6 วัน
มิสปิยวรรณ นันตี

0 ปี 1 เดือน 0 วัน
ม.อัษฎาวุธ ทวีกุล

0 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสพลอย กิตินันทร์

0 ปี 0 เดือน 3 วัน
ม.คุณากรท์ วงษ์คำ

0 ปี 0 เดือน 3 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 80 คน)
มิสกนิษฐรินทร์ พลศักดิ์

35 ปี 7 เดือน 3 วัน
มิสรัชนี ชำนาญรบ

35 ปี 7 เดือน 3 วัน
ม.บุญเท่ง เถระ

35 ปี 7 เดือน 3 วัน
มิสลำจวน รัตนบุรี

35 ปี 7 เดือน 3 วัน
มิสสมฤทัย ชัยพิมาน

35 ปี 5 เดือน 18 วัน
ม.เมธาสิทธิ์ สุขประชาพันธ์

34 ปี 0 เดือน 20 วัน
ม.เสถียร ช่างเงิน

33 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสสุพรรณี สายนำทาน

32 ปี 9 เดือน 3 วัน
มิสพรนับพรรณ ปันสุพรศิลป์

32 ปี 9 เดือน 3 วัน
มิสสมรัก ปริยะวาที

32 ปี 7 เดือน 14 วัน
มิสนงนภัส สมณะ

30 ปี 9 เดือน 12 วัน
มิสศศิธร ตันดุ

30 ปี 9 เดือน 12 วัน
มิสสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ

31 ปี 11 เดือน 6 วัน
มิสเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล

29 ปี 2 เดือน 9 วัน
มิสพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ

27 ปี 6 เดือน 9 วัน
มิสดวงมณี คำป่าแลว

27 ปี 2 เดือน 8 วัน
มิสเจริญศรี ศรีจันทร์ดร

26 ปี 8 เดือน 21 วัน
มิสชัชฎาพร มาลารัตน์

26 ปี 6 เดือน 9 วัน
มิสพวงไพร สายสกล

26 ปี 6 เดือน 9 วัน
มิสภูริชา จันทร์ดี

22 ปี 10 เดือน 26 วัน
ม.สรพงษ์ สมธรรม

22 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสพุทธชาติ โอคอนเนอร์

22 ปี 1 เดือน 26 วัน
ม.สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญู

20 ปี 5 เดือน 16 วัน
ม.วรินทร วสุวัต

19 ปี 10 เดือน 23 วัน
มิสดาริษา แสงสินธุ์

22 ปี 1 เดือน 26 วัน
ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์

22 ปี 7 เดือน 27 วัน
ม.ลิขิต ชูวงศ์

18 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสจิตทิวา หมื่นแสน

20 ปี 0 เดือน 17 วัน
ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง

18 ปี 10 เดือน 26 วัน
ม.ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล

20 ปี 5 เดือน 16 วัน
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ

17 ปี 10 เดือน 22 วัน
มิสศศิน ดาวดี

21 ปี 2 เดือน 26 วัน
ม.จักรกริช สาระขันธ์

20 ปี 8 เดือน 5 วัน
มิสเดือนเพ็ญ ตากันทะ

19 ปี 10 เดือน 8 วัน
มิสธีริศรา คำสิทธิ์

19 ปี 10 เดือน 8 วัน
ม.สุรชัย แสนทอน

19 ปี 10 เดือน 8 วัน
ม.ธราดร จันทร์แสง

19 ปี 10 เดือน 8 วัน
ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก

19 ปี 6 เดือน 22 วัน
ม.พชร ชัยสงคราม

20 ปี 0 เดือน 17 วัน
ม.ธัชธาริน หมวกทอง

18 ปี 9 เดือน 12 วัน
ม.สงกรานต์ ไชยวิวัฒมงคล

19 ปี 1 เดือน 26 วัน
ม.อานนท์ อินนนท์

18 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสอรุณี มงคล

17 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสเสาวนีย์ ขันโท

22 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสกมลวรรณ ทะนัน

17 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสวรพิชชา ยาวงค์

16 ปี 3 เดือน 26 วัน
มิสพรรณวิไล สุริยะโจง

16 ปี 3 เดือน 26 วัน
มิสจิดาภา ชัยสงคราม

16 ปี 7 เดือน 22 วัน
ม.ญาณิน ศิริไพศาลประเสริฐ

13 ปี 11 เดือน 22 วัน
ม.ธีระพงษ์ มณีวรรณ

12 ปี 4 เดือน 4 วัน
มิสกฤติมา ทิพวัง

12 ปี 4 เดือน 13 วัน
มิสมยุรี ทำทอง

12 ปี 4 เดือน 4 วัน
มิสภวดี ศรีใจ

12 ปี 4 เดือน 4 วัน
มิสปาณัฐริล วินเทอร์

11 ปี 4 เดือน 22 วัน
มิสอัจฉรีย์ บุญเรือง

11 ปี 4 เดือน 6 วัน
ม.ณัฐพล ปารมีธง

11 ปี 3 เดือน 3 วัน
มิสธมณ วสุวัต

11 ปี 3 เดือน 3 วัน
ม.ประสงค์ สุทา

11 ปี 4 เดือน 6 วัน
ม.ราวีพัชร์ ภัทราธนทรัพย์

11 ปี 6 เดือน 22 วัน
ม.นิรันดร์พงค์ ลากตา

14 ปี 8 เดือน 20 วัน
ม.ชนะ เปรมกลาง

14 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.ทศพล โฆษิตพล

10 ปี 1 เดือน 28 วัน
มิสทิพานันท์ แสงศรีจันทร์

10 ปี 4 เดือน 6 วัน
มิสอริญชย์ ชัยปริพรรห์

10 ปี 4 เดือน 6 วัน
ม.อภิชาติ ใจอินผล

10 ปี 1 เดือน 19 วัน
มิสญาดา กะราม

9 ปี 5 เดือน 7 วัน
ม.สุพจน์ เทียมยศ

8 ปี 11 เดือน 19 วัน
ม.ไกรสิงห์ ใจหลวง

9 ปี 3 เดือน 22 วัน
มิสรสรินทร์ รตนประภา

9 ปี 0 เดือน 22 วัน
มิสสุภาวดี ณ นคร

9 ปี 0 เดือน 22 วัน
มิสเกษรินทร์ วงค์ษา

9 ปี 0 เดือน 22 วัน
ม.ศักดิ์บดินทร์ กันมะโน

8 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสชนกกร ไชยวงค์คำ

8 ปี 6 เดือน 29 วัน
ม.นันทจักร์ มีชัย

7 ปี 3 เดือน 8 วัน
ม.สมชาย นิพาพันธ์

7 ปี 6 เดือน 22 วัน
ม.รังสรรค์ พรพัฒนา

7 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสธนัชพร จิตต์ธรรม

7 ปี 2 เดือน 17 วัน
มิสโนริโกะ มานิตปฏิภาณ

6 ปี 10 เดือน 8 วัน
ม.อรรถกร มัชณันติกสมัย

6 ปี 4 เดือน 21 วัน
มิสชลิกา ฮีมินกูล

0 ปี 10 เดือน 6 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 3 คน)
ม.นนท์ณพักต์ ทาโสด

0 ปี 6 เดือน 22 วัน
มิสสุจิตรา จันธิมา

0 ปี 1 เดือน 7 วัน
มิสณัฎฐธิดา อภัยใจ

0 ปี 1 เดือน 19 วัน
ครูชาวต่างประเทศ (จำนวน 37 คน)
Mrs.Angelica Manalo

14 ปี 11 เดือน 15 วัน
Mrs.Ting Zhou

11 ปี 10 เดือน 5 วัน
Mr.Dagnachew Asfaw Teklehaimanot

9 ปี 2 เดือน 0 วัน
Mr.Danilo JR. Pokya Tindungan

8 ปี 11 เดือน 23 วัน
Ms.Lourdes Rosales David

7 ปี 9 เดือน 26 วัน
Mr.Jonathan Fildes

3 ปี 11 เดือน 27 วัน
Miss.Claudilene Paner Melendrez

3 ปี 5 เดือน 2 วัน
Miss.Gyem Om

3 ปี 5 เดือน 2 วัน
Mr.Jayanta Biswas

3 ปี 3 เดือน 28 วัน
Miss.Sunshine Balut Javier

2 ปี 10 เดือน 21 วัน
Mr.Bryan Golocino

2 ปี 10 เดือน 21 วัน
Mr.Eduard Niel Nuer

2 ปี 10 เดือน 21 วัน
Mr.Alvin Roxas Narciso

2 ปี 10 เดือน 21 วัน
Miss.Marisol Estolano Fumar

2 ปี 8 เดือน 21 วัน
Miss.Sharmin Rafik Shaikh

2 ปี 8 เดือน 21 วัน
Mr.Zinedine Roshe Tagarda

1 ปี 4 เดือน 18 วัน
Ms.Gwen Denise Sutherland

1 ปี 8 เดือน 14 วัน
Mr.John David Murrie

1 ปี 11 เดือน 4 วัน
Miss.Frea Arlyn Delgado

1 ปี 10 เดือน 6 วัน
Mr.Juanito A. Sariego II

1 ปี 5 เดือน 22 วัน
Mr.Roman Gogoberishvili

1 ปี 4 เดือน 8 วัน
Mr.Trystan Morgan Hopkins

1 ปี 3 เดือน 22 วัน
Mr.Albert Phoon

1 ปี 2 เดือน 19 วัน
Mr.Muhammad Omer Khan

1 ปี 1 เดือน 19 วัน
Miss.Sandrine Karaca

0 ปี 10 เดือน 11 วัน
Mr.Mario Jr. Kabiling Mariano

0 ปี 10 เดือน 11 วัน
Mr.Wyndel Tado Cohitmingao

0 ปี 10 เดือน 11 วัน
Ms.Judy Ann N. Palicpic

0 ปี 10 เดือน 6 วัน
Miss.Diane Karla Balatero

0 ปี 9 เดือน 17 วัน
Mr.Muhammad Tariq

0 ปี 8 เดือน 22 วัน
Mr.Saifu Islam Khan

0 ปี 7 เดือน 22 วัน
Ms.Sahaya Vinisha Antony Dhason

0 ปี 4 เดือน 16 วัน
Miss.Hidayatul Masruroh

0 ปี 0 เดือน 22 วัน
Mr.Paul Randall Huffman

0 ปี 0 เดือน 3 วัน
Ms.Vangie Sison

0 ปี 0 เดือน 3 วัน
Ms.Thamires Waechter

0 ปี 0 เดือน 3 วัน
Ms.Marie Cris Shane Botes

0 ปี 0 เดือน 3 วัน
นักการและพนักงาน (จำนวน 59 คน)
น.ส.ผ่องใส โพธิวงค์

18 ปี 7 เดือน 19 วัน
นางทัศนีย์ แสงอรุณ

31 ปี 10 เดือน 7 วัน
นางนวลอนงค์ พาพันธ์

27 ปี 3 เดือน 22 วัน
นางเสาวลักษณ์ พลศักดิ์

26 ปี 10 เดือน 0 วัน
นางวาสนา ติ๊บพิงค์

24 ปี 7 เดือน 22 วัน
นางศรีพรรณ นิติชยา

25 ปี 11 เดือน 7 วัน
นางสมศรี สงวนศรี

25 ปี 10 เดือน 3 วัน
นางธัญลักษณ์ หน่อเรือน

17 ปี 2 เดือน 27 วัน
นางบุญมี ยนต์สุข

24 ปี 9 เดือน 18 วัน
นายบัวผัด ประกอบการ

23 ปี 10 เดือน 7 วัน
นางวรรณี ผลบุญ

17 ปี 4 เดือน 29 วัน
นางสายฝน ไชยอุต

16 ปี 10 เดือน 8 วัน
นางหลาวคำ คำแดง

16 ปี 4 เดือน 27 วัน
นางแขก ลุงป้าง

10 ปี 5 เดือน 21 วัน
นางการิยา อาชีพบริสุทธิ

10 ปี 5 เดือน 21 วัน
นางสอน ทองดี

13 ปี 11 เดือน 7 วัน
นายประเสริฐ อัตตะแจ่มใส

10 ปี 5 เดือน 21 วัน
นางบังอร อัตตะแจ่มใส

10 ปี 5 เดือน 21 วัน
นายธวัชชัย เกิดทวี

8 ปี 9 เดือน 19 วัน
น.ส.จันทิมา แสงอรุณ

8 ปี 7 เดือน 5 วัน
นางผ่องศรี แม้จิตร์

8 ปี 4 เดือน 2 วัน
นางศันสนีย์ ตะถา

7 ปี 11 เดือน 21 วัน
นายทองอินทร์ ชุ่มใจ

33 ปี 1 เดือน 19 วัน
นายพรทิพย์ อุ่นเรือน

29 ปี 4 เดือน 5 วัน
นางจันทร์เพ็ญ ตันสุวรรณ

27 ปี 3 เดือน 22 วัน
นาย สมเจตต์ จ๊ะมั่ง

27 ปี 0 เดือน 6 วัน
นายประสาน จั๋นตาแก้ว

17 ปี 11 เดือน 3 วัน
นายนิพิฐพนธ์ จันตาแก้ว

16 ปี 10 เดือน 8 วัน
Miss.วิลเลียม สุริยะเจริญ

16 ปี 9 เดือน 17 วัน
นายวสันต์ จันทร์สุพัท

15 ปี 10 เดือน 0 วัน
นายบุญตัน โปธา

26 ปี 11 เดือน 21 วัน
นายสมบัติ อินตา

30 ปี 6 เดือน 6 วัน
นายนพรัตน์ หอมเขียว

12 ปี 10 เดือน 17 วัน
นายปันต๊ะ เอ็มซี

12 ปี 10 เดือน 16 วัน
นางตะเพาทอง เรือนเงิน

12 ปี 8 เดือน 10 วัน
นายมงคล ลุงวิ

12 ปี 8 เดือน 9 วัน
นางส้ม ลุงกุด

12 ปี 8 เดือน 8 วัน
นายเคอ บัวคำ

12 ปี 8 เดือน 8 วัน
นายเกษม หินแก้ว

12 ปี 4 เดือน 22 วัน
นายมิตร ทิพย์จักร

12 ปี 0 เดือน 16 วัน
นางสมศรี จ๊ะมั่ง

11 ปี 3 เดือน 25 วัน
นายวิทยา ช่างฝั้น

11 ปี 0 เดือน 20 วัน
นายบรรจง ตายี่

20 ปี 8 เดือน 16 วัน
นายรัฐพล ศรีไพรสนธ์

14 ปี 6 เดือน 11 วัน
นายทนง วัชรไพรงาม

22 ปี 9 เดือน 21 วัน
นายอนันต์ ใจน้อย

30 ปี 11 เดือน 6 วัน
นายนพดล รุณธาตุ

20 ปี 8 เดือน 16 วัน
นายอนุสรณ์ หน่อเรือน

10 ปี 3 เดือน 21 วัน
นางจันทร์นภา สุภาไผ่

9 ปี 6 เดือน 5 วัน
นางดวงใจ ไชโย

11 ปี 4 เดือน 1 วัน
นายโยฮา สะทู

8 ปี 0 เดือน 21 วัน
นางนวล จองคำ

7 ปี 1 เดือน 18 วัน
นางแก่นนุช บุญดี

6 ปี 9 เดือน 21 วัน
นายคมเดช อุทิศลาภผล

6 ปี 9 เดือน 21 วัน
นายศักดิ์อินทนนท์ เหมสุทธิพันธ์

5 ปี 9 เดือน 22 วัน
นายชายหน่อคำ ชายน้อย

5 ปี 9 เดือน 22 วัน
นายเอกชัย วงค์ชุ่ม

5 ปี 4 เดือน 24 วัน
นายภาณุวัฒน์ สุขแก้ว

4 ปี 7 เดือน 22 วัน
น.ส.กาญจนา สมุทเฉทวิรัตน์

3 ปี 1 เดือน 19 วัน
";