[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ทำเนียบบุคลากรเลือกกลุ่มภราดา (จำนวน 3 คน)1 ปี 0 เดือน


23 ปี 0 เดือน


0 ปี 0 เดือน

ครูผู้สอน (จำนวน 120 คน)37 ปี 0 เดือน


36 ปี 4 เดือน


35 ปี 10 เดือน


31 ปี 6 เดือน


31 ปี 6 เดือน


29 ปี 9 เดือน


27 ปี 10 เดือน


27 ปี 10 เดือน


27 ปี 7 เดือน


27 ปี 7 เดือน


27 ปี 7 เดือน


26 ปี 8 เดือน


26 ปี 6 เดือน


24 ปี 11 เดือน


24 ปี 10 เดือน


24 ปี 4 เดือน


22 ปี 9 เดือน


22 ปี 1 เดือน


21 ปี 8 เดือน


21 ปี 6 เดือน


21 ปี 5 เดือน


20 ปี 6 เดือน


19 ปี 4 เดือน


19 ปี 4 เดือน


20 ปี 1 เดือน


9 ปี 6 เดือน


20 ปี 1 เดือน


20 ปี 1 เดือน


21 ปี 4 เดือน


20 ปี 1 เดือน


17 ปี 10 เดือน


19 ปี 4 เดือน


18 ปี 7 เดือน


18 ปี 7 เดือน


17 ปี 10 เดือน


17 ปี 7 เดือน


17 ปี 7 เดือน


17 ปี 7 เดือน


24 ปี 0 เดือน


16 ปี 8 เดือน


16 ปี 8 เดือน


16 ปี 4 เดือน


17 ปี 7 เดือน


17 ปี 1 เดือน


17 ปี 1 เดือน


15 ปี 2 เดือน


14 ปี 6 เดือน


14 ปี 2 เดือน


14 ปี 2 เดือน


14 ปี 1 เดือน


13 ปี 6 เดือน


10 ปี 5 เดือน


11 ปี 6 เดือน


11 ปี 0 เดือน


9 ปี 11 เดือน


11 ปี 0 เดือน


8 ปี 11 เดือน


10 ปี 5 เดือน


9 ปี 9 เดือน


9 ปี 10 เดือน


9 ปี 10 เดือน


9 ปี 6 เดือน


9 ปี 6 เดือน


8 ปี 11 เดือน


8 ปี 11 เดือน


8 ปี 11 เดือน


8 ปี 6 เดือน


8 ปี 8 เดือน


8 ปี 6 เดือน


8 ปี 5 เดือน


8 ปี 5 เดือน


8 ปี 2 เดือน


7 ปี 7 เดือน


7 ปี 7 เดือน


7 ปี 7 เดือน


7 ปี 4 เดือน


7 ปี 7 เดือน


7 ปี 4 เดือน


7 ปี 1 เดือน


7 ปี 7 เดือน


7 ปี 4 เดือน


7 ปี 7 เดือน


7 ปี 6 เดือน


7 ปี 6 เดือน


6 ปี 6 เดือน


7 ปี 4 เดือน


7 ปี 4 เดือน


7 ปี 4 เดือน


7 ปี 1 เดือน


6 ปี 8 เดือน


6 ปี 6 เดือน


6 ปี 1 เดือน


7 ปี 0 เดือน


6 ปี 6 เดือน


6 ปี 1 เดือน


3 ปี 0 เดือน


6 ปี 6 เดือน


6 ปี 4 เดือน


6 ปี 4 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 0 เดือน


5 ปี 0 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 4 เดือน


4 ปี 0 เดือน


4 ปี 4 เดือน


3 ปี 0 เดือน


3 ปี 0 เดือน


3 ปี 0 เดือน


3 ปี 0 เดือน


2 ปี 10 เดือน


2 ปี 2 เดือน


2 ปี 2 เดือน


2 ปี 0 เดือน


1 ปี 6 เดือน


1 ปี 0 เดือน


0 ปี 6 เดือน


0 ปี 4 เดือน

บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 83 คน)34 ปี 5 เดือน


32 ปี 9 เดือน


32 ปี 9 เดือน


32 ปี 9 เดือน


32 ปี 9 เดือน


32 ปี 7 เดือน


32 ปี 7 เดือน


31 ปี 2 เดือน


30 ปี 9 เดือน


29 ปี 11 เดือน


29 ปี 11 เดือน


29 ปี 9 เดือน


29 ปี 9 เดือน


27 ปี 11 เดือน


27 ปี 11 เดือน


27 ปี 11 เดือน


29 ปี 1 เดือน


26 ปี 4 เดือน


25 ปี 0 เดือน


24 ปี 8 เดือน


24 ปี 4 เดือน


23 ปี 10 เดือน


23 ปี 8 เดือน


23 ปี 8 เดือน


19 ปี 4 เดือน


20 ปี 1 เดือน


20 ปี 1 เดือน


19 ปี 4 เดือน


17 ปี 7 เดือน


17 ปี 1 เดือน


19 ปี 4 เดือน


19 ปี 10 เดือน


15 ปี 3 เดือน


17 ปี 2 เดือน


16 ปี 1 เดือน


17 ปี 7 เดือน


15 ปี 0 เดือน


18 ปี 5 เดือน


17 ปี 10 เดือน


16 ปี 8 เดือน


16 ปี 8 เดือน


16 ปี 8 เดือน


17 ปี 0 เดือน


16 ปี 8 เดือน


17 ปี 2 เดือน


15 ปี 11 เดือน


16 ปี 4 เดือน


15 ปี 3 เดือน


14 ปี 6 เดือน


20 ปี 1 เดือน


14 ปี 3 เดือน


14 ปี 1 เดือน


14 ปี 5 เดือน


13 ปี 6 เดือน


13 ปี 6 เดือน


13 ปี 9 เดือน


11 ปี 1 เดือน


9 ปี 6 เดือน


9 ปี 6 เดือน


9 ปี 6 เดือน


9 ปี 6 เดือน


8 ปี 6 เดือน


8 ปี 5 เดือน


8 ปี 5 เดือน


8 ปี 6 เดือน


8 ปี 8 เดือน


11 ปี 10 เดือน


11 ปี 11 เดือน


7 ปี 3 เดือน


6 ปี 7 เดือน


6 ปี 1 เดือน


6 ปี 5 เดือน


6 ปี 2 เดือน


6 ปี 2 เดือน


6 ปี 2 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


4 ปี 5 เดือน


4 ปี 8 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 4 เดือน


4 ปี 0 เดือน


3 ปี 6 เดือน

ครูชาวต่างประเทศ (จำนวน 34 คน)16 ปี 2 เดือน


12 ปี 1 เดือน


9 ปี 0 เดือน


7 ปี 11 เดือน


7 ปี 4 เดือน


6 ปี 4 เดือน


6 ปี 2 เดือน


5 ปี 7 เดือน


5 ปี 2 เดือน


5 ปี 0 เดือน


4 ปี 0 เดือน


3 ปี 4 เดือน


2 ปี 10 เดือน


2 ปี 9 เดือน


1 ปี 11 เดือน


1 ปี 7 เดือน


1 ปี 2 เดือน


ยังไม่มีการระบุวันที่บรรจุ


ยังไม่มีการระบุวันที่บรรจุ


ยังไม่มีการระบุวันที่บรรจุ


0 ปี 9 เดือน


0 ปี 8 เดือน


0 ปี 7 เดือน


0 ปี 7 เดือน


0 ปี 6 เดือน


0 ปี 6 เดือน


0 ปี 0 เดือน


0 ปี 0 เดือน


0 ปี 0 เดือน


0 ปี 0 เดือน


0 ปี 0 เดือน


0 ปี 0 เดือน


0 ปี 0 เดือน


0 ปี 0 เดือน

นักการและพนักงาน (จำนวน 70 คน)15 ปี 9 เดือน


29 ปี 0 เดือน


24 ปี 5 เดือน


24 ปี 0 เดือน


21 ปี 9 เดือน


23 ปี 1 เดือน


23 ปี 0 เดือน


14 ปี 5 เดือน


21 ปี 11 เดือน


21 ปี 0 เดือน


16 ปี 11 เดือน


14 ปี 7 เดือน


14 ปี 7 เดือน


14 ปี 0 เดือน


13 ปี 7 เดือน


7 ปี 7 เดือน


7 ปี 7 เดือน


11 ปี 1 เดือน


19 ปี 8 เดือน


7 ปี 7 เดือน


7 ปี 7 เดือน


5 ปี 11 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 6 เดือน


5 ปี 1 เดือน


29 ปี 7 เดือน


41 ปี 4 เดือน


26 ปี 6 เดือน


24 ปี 5 เดือน


24 ปี 2 เดือน


15 ปี 1 เดือน


14 ปี 0 เดือน


13 ปี 11 เดือน


13 ปี 0 เดือน


24 ปี 1 เดือน


27 ปี 8 เดือน


10 ปี 7 เดือน


10 ปี 0 เดือน


10 ปี 0 เดือน


9 ปี 10 เดือน


9 ปี 10 เดือน


9 ปี 10 เดือน


9 ปี 10 เดือน


9 ปี 6 เดือน


9 ปี 2 เดือน


8 ปี 6 เดือน


35 ปี 9 เดือน


8 ปี 2 เดือน


17 ปี 10 เดือน


11 ปี 8 เดือน


19 ปี 11 เดือน


28 ปี 1 เดือน


17 ปี 10 เดือน


7 ปี 5 เดือน


7 ปี 0 เดือน


6 ปี 8 เดือน


8 ปี 6 เดือน


23 ปี 0 เดือน


23 ปี 0 เดือน


5 ปี 2 เดือน


4 ปี 3 เดือน


13 ปี 7 เดือน


3 ปี 11 เดือน


3 ปี 11 เดือน


4 ปี 0 เดือน


2 ปี 11 เดือน


2 ปี 11 เดือน


2 ปี 7 เดือน


1 ปี 9 เดือน