ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภ.ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์

1 ปี 11 เดือน 20 วัน
ภ.อนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์

23 ปี 11 เดือน 8 วัน
ภ.วิทยา เทพกอม

0 ปี 11 เดือน 19 วัน
ครูผู้สอน (จำนวน 120 คน)
มิสพรจิตต์ รังสรรค์

37 ปี 11 เดือน 0 วัน
ม.เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์

37 ปี 2 เดือน 21 วัน
ม.ณัช ศิรินันท์

36 ปี 9 เดือน 15 วัน
มิสนงลักษณ์ คำไทย

32 ปี 5 เดือน 4 วัน
ม.กมล กาบสุวรรณ

32 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสศรีพรรณ ปัญญายศ

30 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสปริศนา อินทรชิต

28 ปี 8 เดือน 21 วัน
มิสธารินทร์ สุขเกษม

28 ปี 8 เดือน 21 วัน
ม.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ

28 ปี 6 เดือน 11 วัน
มิสสุชัญญา รัตนสุนทรมณี

28 ปี 6 เดือน 11 วัน
มิสนงลักษณ์ แอมบอส

28 ปี 6 เดือน 11 วัน
ม.นิวัติ อรุณวิไล

27 ปี 6 เดือน 26 วัน
ม.อำนวย นนท์ศรี

27 ปี 4 เดือน 20 วัน
ม.เดชา นันเปรย

25 ปี 10 เดือน 6 วัน
ม.ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน์

25 ปี 9 เดือน 11 วัน
มิสกรรณิการ์ ใจแก้ว

25 ปี 3 เดือน 5 วัน
มิสจินตนา เปี่ยมชัยวัฒน์

23 ปี 7 เดือน 24 วัน
ม.ปิยะ ไชยอ้าย

23 ปี 0 เดือน 9 วัน
มิสประภาศรี ทาขุน

22 ปี 6 เดือน 20 วัน
มิสนรรนมนต์ พรรณนินธนนท์

22 ปี 5 เดือน 6 วัน
มิสศิริพร พรพิพัฒน์ไพบูลย์

22 ปี 4 เดือน 17 วัน
ม.ฐานกร เทรเวส

21 ปี 5 เดือน 18 วัน
มิสพรสวรรค์ แก้ววงศ์

20 ปี 2 เดือน 25 วัน
มิสสุชาวดี ยั่งยืน

20 ปี 2 เดือน 25 วัน
มิสณัฐชยา พอพิน

20 ปี 11 เดือน 24 วัน
ม.นัฐวุฒิ ศรีวิเชียร

10 ปี 5 เดือน 3 วัน
ม.ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์

20 ปี 11 เดือน 24 วัน
ม.สมยุทธ โยธาใหญ่

20 ปี 11 เดือน 24 วัน
มิสภคอร เตชะดำรงธรรม

22 ปี 3 เดือน 4 วัน
มิสมนต์รักษ์ โชคพิพัฒน์พร

20 ปี 11 เดือน 24 วัน
ม.ผไท ชัยนำ

18 ปี 9 เดือน 2 วัน
ม.ชาญยุทธ รัตนมงคล

20 ปี 2 เดือน 25 วัน
ม.นะโรดม อินต๊ะปัน

19 ปี 6 เดือน 4 วัน
มิสรุ่งอรุณ คงแก้ว

19 ปี 6 เดือน 4 วัน
มิสอาสยา พรหมศร

18 ปี 9 เดือน 2 วัน
มิสวิไลวรรณ ศรีอุตทา

18 ปี 6 เดือน 13 วัน
มิสมณีรัตน์ วิโรจน์สกุล

18 ปี 6 เดือน 13 วัน
มิสชฎาพร สมนาม

18 ปี 6 เดือน 13 วัน
มิสนภัสกร บางสายน้อย

24 ปี 11 เดือน 6 วัน
ม.วินัย ถิ่นจอม

17 ปี 6 เดือน 25 วัน
ม.พิชิตชัย สุภาจิน

17 ปี 11 เดือน 6 วัน
มิสนิตยา บุญตัน

17 ปี 3 เดือน 13 วัน
มิสรัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ

18 ปี 6 เดือน 13 วัน
ม.ณัฐพงศ์ หอมอ่อน

17 ปี 11 เดือน 21 วัน
ม.ประยูร ทาปัน

17 ปี 11 เดือน 21 วัน
มิสศิริพร สุรินทร์ศิริรัฐ

16 ปี 1 เดือน 11 วัน
มิสทัศนียพร สุขโชติ

15 ปี 5 เดือน 10 วัน
มิสพัชรี กังวาลไกล

15 ปี 1 เดือน 6 วัน
มิสพรสุดา หอมอ่อน

15 ปี 1 เดือน 10 วัน
ม.ปริญญา นฤประชา

14 ปี 11 เดือน 21 วัน
ม.พิพัฒน์ ทักษอุดม

14 ปี 4 เดือน 28 วัน
มิสวารุณี ธิจิตตัง

11 ปี 4 เดือน 6 วัน
ม.จรัญ แสงอาทิตย์

12 ปี 5 เดือน 1 วัน
มิสสิริกัญญา วงศ์คำ

11 ปี 11 เดือน 5 วัน
ม.ศุภกิจ สุบินมิตร์

10 ปี 10 เดือน 18 วัน
มิสวรัทยา หมั่นมั่ง

11 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสวีริสา ตันตราพล

9 ปี 10 เดือน 19 วัน
มิสวิชุดา งามแว่น

11 ปี 4 เดือน 8 วัน
มิสขวัญชนก ชาลีวรรณ

10 ปี 8 เดือน 8 วัน
ม.สุรเชษฐ์ เหล่าจันตา

10 ปี 9 เดือน 19 วัน
มิสณุภาวรรณ จันทร์พรหม

10 ปี 9 เดือน 19 วัน
มิสณภัทร บัณฑิตคุณานนต์

10 ปี 5 เดือน 0 วัน
มิสวิลาวรรณ อินสุวรรณ

10 ปี 5 เดือน 0 วัน
มิสกิดาการ ศิริ

9 ปี 10 เดือน 19 วัน
มิสอภิษฎา โพธิกลาง

9 ปี 10 เดือน 19 วัน
ม.พัสกร วงษ์โท

9 ปี 10 เดือน 19 วัน
มิสสุภาพร กาวิล

9 ปี 5 เดือน 3 วัน
มิสสุพิญช์ญา อินนันต์

9 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสอัจฉรีย์ บุญเรือง

9 ปี 5 เดือน 3 วัน
มิสฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์

9 ปี 4 เดือน 1 วัน
ม.กุลภาค วิชาอัครวิทย์

9 ปี 4 เดือน 1 วัน
มิสธันย์ณภัทร วรภัฎ

9 ปี 1 เดือน 18 วัน
ม.เมธี สงวนทรัพย์

8 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสภาณุมาศ ทองย้อย

8 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสกฤตยา ทิพย์เกษร

8 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสเครือวัลย์ รัตนมงคล

8 ปี 2 เดือน 27 วัน
มิสกฤศมณ สาสี

8 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.ทศพล โฆษิตพล

8 ปี 2 เดือน 27 วัน
ม.ณัฐพงษ์ เมตตา

8 ปี 0 เดือน 18 วัน
มิสวราภรณ์ สืบสุยะ

8 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.ณัฐวัฒน์ ชนะศึก

8 ปี 2 เดือน 27 วัน
มิสพิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ

8 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสทิพานันท์ แสงศรีจันทร์

8 ปี 5 เดือน 3 วัน
มิสอริญชย์ ชัยปริพรรห์

8 ปี 5 เดือน 3 วัน
มิสศิริขวัญ แก้วแย้ม

7 ปี 5 เดือน 9 วัน
ม.ฐิติวัชร อัครบริรักษ์

8 ปี 2 เดือน 27 วัน
ม.ชนะชัย ภมรชัยสกุล

8 ปี 2 เดือน 27 วัน
มิสพรพิมล ก้อนแก้ว

8 ปี 2 เดือน 27 วัน
มิสสุภาวดี คำดวงฤทธิ์

8 ปี 0 เดือน 18 วัน
ม.นเรนทร์ฤทธิ์ ต๊ะต้องใจ

7 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.ปริญญากร กุศล

7 ปี 5 เดือน 9 วัน
ม.กุลธร เกษรสุวรรณ์

6 ปี 11 เดือน 25 วัน
มิสวัธนา จันทรเปารยะ

7 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

7 ปี 5 เดือน 9 วัน
ม.ฉัตรชัย งานมูลเขียว

6 ปี 11 เดือน 25 วัน
มิสแสงสิริอรณ์ พุธรัตน์ฉายแสง

3 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสฤดีมาศ พลยา

7 ปี 5 เดือน 9 วัน
ม.ภูมิ แพทย์คดี

7 ปี 2 เดือน 30 วัน
ม.พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์

7 ปี 2 เดือน 30 วัน
มิสหทัยทิพย์ จำแนกรถ

6 ปี 7 เดือน 25 วัน
ม.กิติศักดิ์ จันกัน

6 ปี 7 เดือน 25 วัน
มิสเพ็ญสุภางค์ สัมปุญญานนท์

6 ปี 7 เดือน 25 วัน
มิสเจนจิรา ดวงแก้ว

5 ปี 11 เดือน 6 วัน
ม.ยุทธนา พงษ์เขียว

5 ปี 11 เดือน 6 วัน
ม.ชลธวัช มหายศนันท์

6 ปี 7 เดือน 25 วัน
มิสสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ

6 ปี 3 เดือน 18 วัน
มิสดาราภรณ์ เกิดนพคุณ

4 ปี 11 เดือน 16 วัน
ม.อัสนี นกน้อย

5 ปี 3 เดือน 9 วัน
มิสกมลชนก พิณชัย

3 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสธนพร โตธนะรุ่งโรจน์

3 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสจัสมิน วรรณา

3 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสทับทิม ขุมทรัพย์

3 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสสิรินาฎ จอมสวรรค์

3 ปี 0 เดือน 24 วัน
มิสณัชฎาภา นิมิตรดี

3 ปี 0 เดือน 24 วัน
ม.ขวัญชัย แจ้ใจ

2 ปี 11 เดือน 10 วัน
ม.ปรัชญา ลาวิชัย

2 ปี 5 เดือน 7 วัน
มิสยุพนันต์ พรหมมา

1 ปี 11 เดือน 11 วัน
มิสมานิตา อินนวน

1 ปี 5 เดือน 16 วัน
มิสภัทรกมล คูพาณิชย์

1 ปี 3 เดือน 18 วัน
มิสสมิตานัน ตันดี

0 ปี 0 เดือน 0 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 82 คน)
มิสสุพัตรา สุวรรณนารี

35 ปี 4 เดือน 9 วัน
มิสกนิษฐรินทร์ พลศักดิ์

33 ปี 8 เดือน 0 วัน
มิสรัชนี ชำนาญรบ

33 ปี 8 เดือน 0 วัน
ม.บุญเท่ง เถระ

33 ปี 8 เดือน 0 วัน
มิสลำจวน รัตนบุรี

33 ปี 8 เดือน 0 วัน
มิสสมฤทัย ชัยพิมาน

33 ปี 6 เดือน 16 วัน
ม.สุวรรณ อินทรชิต

33 ปี 6 เดือน 16 วัน
ม.เมธาสิทธิ์ สุขประชาพันธ์

32 ปี 1 เดือน 16 วัน
ม.เสถียร ช่างเงิน

31 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสสุพรรณี สายนำทาน

30 ปี 9 เดือน 30 วัน
มิสพรนับพรรณ ปันตี

30 ปี 9 เดือน 30 วัน
มิสสมรัก ปริยะวาที

30 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสวันเพ็ญ สุขเกษม

30 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสศศิธร คำวินิจ

28 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสนงนภัส สมณะ

28 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสศศิธร ตันดุ

28 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ

30 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล

27 ปี 3 เดือน 5 วัน
มิสพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ

25 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสดวงมณี คำป่าแลว

25 ปี 3 เดือน 5 วัน
มิสเจริญศรี ศรีจันทร์ดร

24 ปี 9 เดือน 19 วัน
มิสชัชฎาพร มาลารัตน์

24 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสพวงไพร สายสกล

24 ปี 7 เดือน 6 วัน
ม.นิคม พุทธิมา

20 ปี 2 เดือน 25 วัน
มิสภูริชา จันทร์ดี

20 ปี 11 เดือน 24 วัน
ม.สรพงษ์ สมธรรม

20 ปี 11 เดือน 24 วัน
มิสพุทธชาติ โอคอนเนอร์

20 ปี 2 เดือน 25 วัน
ม.สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญู

18 ปี 6 เดือน 13 วัน
ม.วรินทร วสุวัต

17 ปี 11 เดือน 21 วัน
มิสดาริษา แสงสินธุ์

20 ปี 2 เดือน 25 วัน
ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์

20 ปี 8 เดือน 24 วัน
ม.ลิขิต ชูวงศ์

16 ปี 2 เดือน 1 วัน
มิสจิตทิวา หมื่นแสน

18 ปี 1 เดือน 14 วัน
ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง

16 ปี 11 เดือน 24 วัน
ม.ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล

18 ปี 6 เดือน 13 วัน
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ

15 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสศศิน ดาวดี

19 ปี 3 เดือน 22 วัน
ม.จักรกริช สาระขันธ์

18 ปี 9 เดือน 2 วัน
มิสเดือนเพ็ญ ตากันทะ

17 ปี 11 เดือน 6 วัน
มิสธีริศรา คำสิทธิ์

17 ปี 11 เดือน 6 วัน
ม.สุรชัย แสนทอน

17 ปี 11 เดือน 6 วัน
ม.ธราดร จันทร์แสง

17 ปี 11 เดือน 6 วัน
ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก

17 ปี 7 เดือน 19 วัน
ม.พชร ชัยสงคราม

18 ปี 1 เดือน 14 วัน
ม.ธัชธาริน หมวกทอง

16 ปี 10 เดือน 9 วัน
ม.สงกรานต์ ไชยวิวัฒมงคล

17 ปี 2 เดือน 26 วัน
ม.อานนท์ อินนนท์

16 ปี 2 เดือน 1 วัน
มิสอรุณี มงคล

15 ปี 5 เดือน 10 วัน
มิสดรุณี ขันโท

20 ปี 11 เดือน 24 วัน
มิสกมลวรรณ ทะนัน

15 ปี 1 เดือน 26 วัน
ม.มงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง

14 ปี 11 เดือน 21 วัน
มิสฤทัยวรรณ กลทิพย์

15 ปี 4 เดือน 18 วัน
มิสวรพิชชา ยาวงค์

14 ปี 4 เดือน 23 วัน
มิสพรรณวิไล สุริยะโจง

14 ปี 4 เดือน 23 วัน
มิสจิดาภา ชัยสงคราม

14 ปี 8 เดือน 18 วัน
ม.ญาณิน ศิริไพศาลประเสริฐ

12 ปี 0 เดือน 18 วัน
ม.ธีระพงษ์ มณีวรรณ

10 ปี 5 เดือน 0 วัน
มิสกฤติมา ทิพวัง

10 ปี 5 เดือน 9 วัน
มิสมยุรี ทำทอง

10 ปี 5 เดือน 0 วัน
มิสภวดี ศรีใจ

10 ปี 5 เดือน 0 วัน
มิสปาณัฐริล วินเทอร์

9 ปี 5 เดือน 19 วัน
ม.ณัฐพล ปารมีธง

9 ปี 4 เดือน 1 วัน
มิสธมณ วสุวัต

9 ปี 4 เดือน 1 วัน
ม.ประสงค์ สุทา

9 ปี 5 เดือน 3 วัน
ม.ราวีพัชร์ ภัทราธนทรัพย์

9 ปี 7 เดือน 19 วัน
ม.นิรันดร์พงค์ ลากตา

12 ปี 9 เดือน 18 วัน
ม.ชนะ เปรมกลาง

12 ปี 9 เดือน 20 วัน
ม.อภิชาติ ใจอินผล

8 ปี 2 เดือน 18 วัน
มิสญาดา กะราม

7 ปี 6 เดือน 4 วัน
ม.สุพจน์ เทียมยศ

7 ปี 0 เดือน 15 วัน
ม.ไกรสิงห์ ใจหลวง

7 ปี 4 เดือน 19 วัน
มิสรสรินทร์ รตนประภา

7 ปี 1 เดือน 18 วัน
มิสสุภาวดี ณ นคร

7 ปี 1 เดือน 18 วัน
มิสเกษรินทร์ กะณะ

7 ปี 1 เดือน 18 วัน
ม.ศักดิ์บดินทร์ กันมะโน

6 ปี 8 เดือน 18 วัน
มิสชนกกร ไชยวงค์คำ

6 ปี 7 เดือน 25 วัน
ม.นันทจักร์ มีชัย

5 ปี 4 เดือน 6 วัน
ม.สมชาย นิพาพันธ์

5 ปี 7 เดือน 19 วัน
ม.รังสรรค์ พรพัฒนา

5 ปี 8 เดือน 3 วัน
มิสธนัชพร จิตต์ธรรม

5 ปี 3 เดือน 14 วัน
มิสโนริโกะ มานิตปฏิภาณ

4 ปี 11 เดือน 6 วัน
ม.อรรถกร มัชณันติกสมัย

4 ปี 5 เดือน 18 วัน
ครูชาวต่างประเทศ (จำนวน 31 คน)
Ms.Angelica Watiwat

13 ปี 0 เดือน 12 วัน
Mrs.Ting Zhou

9 ปี 11 เดือน 3 วัน
Mr.Nagaraj Balachander

8 ปี 2 เดือน 27 วัน
Mr.Dagnachew Asfaw Teklehaimanot

7 ปี 2 เดือน 27 วัน
Mr.Danilo JR. Pokya Tindungan

7 ปี 0 เดือน 19 วัน
Ms.Lourdes Rosales David

5 ปี 10 เดือน 23 วัน
Mr.Jonathan Panat Imong

4 ปี 11 เดือน 7 วัน
Mr.Amadou Trawally

3 ปี 8 เดือน 18 วัน
Ms.Troi Monet Williams

2 ปี 10 เดือน 15 วัน
Ms.Lihzie Datuin

2 ปี 6 เดือน 4 วัน
Mr.Jonathan Fildes

2 ปี 0 เดือน 24 วัน
Mr.Matthew Thomson

51 ปี 3 เดือน 18 วัน
Miss.Seema Sitaula

1 ปี 8 เดือน 0 วัน
Miss.Claudilene Paner Melendrez

1 ปี 6 เดือน 0 วัน
Miss.Gyem Om

1 ปี 6 เดือน 0 วัน
Mr.Jayanta Biswas

1 ปี 4 เดือน 26 วัน
Miss.Sunshine Balut Javier

0 ปี 11 เดือน 19 วัน
Mr.Pranjal Jyoti Saikia

0 ปี 11 เดือน 19 วัน
Mr.Bryan Golocino

0 ปี 11 เดือน 19 วัน
Mr.Jovan Canoy Jareno

0 ปี 11 เดือน 19 วัน
Mr.Danilo Jr. Tianero Limocon

0 ปี 11 เดือน 19 วัน
Mr.Eduard Niel Nuer

0 ปี 11 เดือน 19 วัน
Mr.Dexter Vic Daoang

0 ปี 11 เดือน 19 วัน
Mr.zinedine Roshe Targarda

-1 ปี 5 เดือน 14 วัน
Ms.Gwen Denise Sutherland

-1 ปี 9 เดือน 11 วัน
Miss.Marcela Fernandes Aragao

-1 ปี 9 เดือน 1 วัน
Mr.John David Murrie

0 ปี 0 เดือน 0 วัน
Ms.Jess Lim Joo Cheng

0 ปี 0 เดือน 0 วัน
Miss.Parsimone Boonratana

0 ปี 0 เดือน 0 วัน
Miss.Kirsten Du Pont

0 ปี 0 เดือน 0 วัน
Miss.Frea Arlyn Delgado

-1 ปี 11 เดือน 3 วัน
นักการและพนักงาน (จำนวน 70 คน)
น.ส.ผ่องใส โพธิวงค์

16 ปี 8 เดือน 16 วัน
น.ส.ทัศนีย์ แสงอรุณ

29 ปี 11 เดือน 5 วัน
น.ส.นวลอนงค์ พาพันธ์

25 ปี 4 เดือน 20 วัน
น.ส.เสาวลักษณ์ พลศักดิ์

24 ปี 10 เดือน 28 วัน
น.ส.วาสนา ติ๊บพิงค์

22 ปี 8 เดือน 18 วัน
น.ส.ศรีพรรณ นิติชยา

24 ปี 0 เดือน 3 วัน
น.ส.สมศรี สงวนศรี

23 ปี 11 เดือน 0 วัน
น.ส.ธัญลักษณ์ หน่อเรือน

15 ปี 3 เดือน 23 วัน
น.ส.บุญมี ยนต์สุข

22 ปี 10 เดือน 14 วัน
นายบัวผัด ประกอบการ

21 ปี 11 เดือน 5 วัน
น.ส.แก้วลูน สวาทะนันทน์

17 ปี 10 เดือน 19 วัน
น.ส.วรรณี ผลบุญ

15 ปี 5 เดือน 25 วัน
น.ส.ทารี คิด

15 ปี 6 เดือน 19 วัน
น.ส.สายฝน ไชยอุต

14 ปี 11 เดือน 5 วัน
น.ส.หลาวคำ คำแดง

14 ปี 5 เดือน 23 วัน
น.ส.แขก ลุงป้าง

8 ปี 6 เดือน 19 วัน
น.ส.การิยา อาชีพบริสุทธิ

8 ปี 6 เดือน 19 วัน
น.ส.สอน ทองดี

12 ปี 0 เดือน 3 วัน
น.ส.มาลัย แก้วหล้า

20 ปี 7 เดือน 18 วัน
นายประเสริฐ อัตตะแจ่มใส

8 ปี 6 เดือน 19 วัน
น.ส.บังอร อัตตะแจ่มใส

8 ปี 6 เดือน 19 วัน
นายธวัชชัย เกิดทวี

6 ปี 10 เดือน 15 วัน
น.ส.จันทิมา แสงอรุณ

6 ปี 8 เดือน 1 วัน
น.ส.พัชรีพร หม่อมพกุล

6 ปี 8 เดือน 1 วัน
น.ส.ผ่องศรี แม้จิตร์

6 ปี 4 เดือน 29 วัน
น.ส.ศันสนีย์ ตะถา

6 ปี 0 เดือน 18 วัน
น.ส.เสงี่ยม เขียวคำ

30 ปี 6 เดือน 4 วัน
นายทองอินทร์ ชุ่มใจ

42 ปี 3 เดือน 18 วัน
นายพรทิพย์ อุ่นเรือน

27 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.จันทร์เพ็ญ ตันสุวรรณ

25 ปี 4 เดือน 20 วัน
นาย สมเจตต์ จ๊ะมั่ง

25 ปี 1 เดือน 3 วัน
นายประสาน จั๋นตาแก้ว

15 ปี 11 เดือน 30 วัน
นายนิพิฐพนธ์ จันตาแก้ว

14 ปี 11 เดือน 5 วัน
น.ส.วิลเลียม สุริยะเจริญ

14 ปี 10 เดือน 13 วัน
นายวสันต์ จันทร์สุพัท

13 ปี 10 เดือน 28 วัน
นายบุญตัน โปธา

25 ปี 0 เดือน 18 วัน
นายสมบัติ อินตา

28 ปี 7 เดือน 3 วัน
นายสมชาย อินทร์ตุ้ย

11 ปี 6 เดือน 5 วัน
นายนพรัตน์ หอมเขียว

10 ปี 11 เดือน 14 วัน
นายปันต๊ะ เอ็มซี

10 ปี 11 เดือน 13 วัน
น.ส.ตะเพาทอง เรือนเงิน

10 ปี 9 เดือน 7 วัน
นายมงคล ลุงวิ

10 ปี 9 เดือน 6 วัน
น.ส.ส้ม ลุงกุด

10 ปี 9 เดือน 5 วัน
นายเคอ บัวคำ

10 ปี 9 เดือน 5 วัน
นายเกษม หินแก้ว

10 ปี 5 เดือน 18 วัน
นายมิตร ทิพย์จักร

10 ปี 1 เดือน 13 วัน
น.ส.สมศรี จ๊ะมั่ง

9 ปี 4 เดือน 23 วัน
นายอนุศาสน์ มหาวัน

36 ปี 8 เดือน 18 วัน
นายวิทยา ช่างฝั้น

9 ปี 1 เดือน 17 วัน
นายบรรจง ตายี่

18 ปี 9 เดือน 13 วัน
นายรัฐพล ศรีไพรสนธ์

12 ปี 7 เดือน 8 วัน
นายทนง วัชรไพรงาม

20 ปี 10 เดือน 18 วัน
นายอนันต์ ใจน้อย

29 ปี 0 เดือน 3 วัน
นายนพดล รุณธาตุ

18 ปี 9 เดือน 13 วัน
นายอนุสรณ์ หน่อเรือน

8 ปี 4 เดือน 19 วัน
นายสุทธิศักดิ์ รัญญา

7 ปี 11 เดือน 4 วัน
น.ส.จันทร์นภา สุภาไผ่

7 ปี 7 เดือน 1 วัน
น.ส.ดวงใจ ไชโย

9 ปี 4 เดือน 29 วัน
น.ส.พิณ แก้วแย้ม

23 ปี 11 เดือน 19 วัน
น.ส.อุษา ขันธุ์แก้ว

23 ปี 11 เดือน 19 วัน
นายโยฮา สะทู

6 ปี 1 เดือน 18 วัน
น.ส.นวล จองคำ

5 ปี 2 เดือน 18 วัน
นายวิมล พันธ์ชา

14 ปี 5 เดือน 21 วัน
น.ส.แก่นนุช บุญดี

4 ปี 10 เดือน 18 วัน
นายคมเดช อุทิศลาภผล

4 ปี 10 เดือน 18 วัน
น.ส.มอนแสง จิ่ง

4 ปี 11 เดือน 11 วัน
นายศักดิ์อินทนนท์ เหมสุทธิพันธ์

3 ปี 10 เดือน 18 วัน
นายชายหน่อคำ ชายน้อย

3 ปี 10 เดือน 18 วัน
นายเอกชัย วงค์ชุ่ม

3 ปี 5 เดือน 20 วัน
นายภาณุวัฒน์ สุขแก้ว

2 ปี 8 เดือน 18 วัน
";