ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล

0 ปี 7 เดือน 3 วัน
ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์

25 ปี 6 เดือน 23 วัน
ภราดาศิริชัย ผังรักษ์

0 ปี 7 เดือน 3 วัน
ครูผู้สอน (จำนวน 119 คน)
ม.สุวรรณ อินทรชิต

35 ปี 1 เดือน 27 วัน
มิสนงลักษณ์ คำไทย

34 ปี 0 เดือน 17 วัน
ม.กมล กาบสุวรรณ

34 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสปริศนา อินทรชิต

30 ปี 4 เดือน 5 วัน
มิสธารินทร์ สุขเกษม

30 ปี 4 เดือน 5 วัน
ม.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ

30 ปี 1 เดือน 23 วัน
มิสสุชัญญา รัตนสุนทรมณี

30 ปี 1 เดือน 23 วัน
มิสนงลักษณ์ แอมบอส

30 ปี 1 เดือน 23 วัน
ม.นิวัติ อรุณวิไล

29 ปี 2 เดือน 10 วัน
ม.อำนวย นนท์ศรี

29 ปี 0 เดือน 2 วัน
ม.เดชา นันเปรย

27 ปี 5 เดือน 20 วัน
ม.ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน์

27 ปี 4 เดือน 25 วัน
มิสกรรณิการ์ ใจแก้ว

26 ปี 10 เดือน 17 วัน
มิสจินตนา เปี่ยมชัยวัฒน์

25 ปี 3 เดือน 8 วัน
ม.ปิยะ ไชยอ้าย

24 ปี 7 เดือน 24 วัน
มิสประภาศรี ทาขุน

24 ปี 2 เดือน 4 วัน
มิสนรรนมนต์ พรรณนินธนนท์

24 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.ฐานกร โรเบิร์ต เทรเวส

23 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสพรสวรรค์ แก้ววงศ์

21 ปี 10 เดือน 7 วัน
มิสสุชาวดี ยั่งยืน

21 ปี 10 เดือน 7 วัน
มิสณัฐชยา พอพิน

22 ปี 7 เดือน 7 วัน
ม.นัฐวุฒิ ศรีวิเชียร

12 ปี 0 เดือน 16 วัน
ม.นิคม พุทธิมา

21 ปี 10 เดือน 7 วัน
ม.ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์

22 ปี 7 เดือน 7 วัน
ม.สมยุทธ โยธาใหญ่

22 ปี 7 เดือน 7 วัน
มิสมนต์รักษ์ โชคพิพัฒน์พร

22 ปี 7 เดือน 7 วัน
ม.ผไท ชัยนำ

20 ปี 4 เดือน 17 วัน
ม.ชาญยุทธ รัตนมงคล

21 ปี 10 เดือน 7 วัน
ม.นะโรดม อินต๊ะปัน

21 ปี 1 เดือน 16 วัน
มิสรุ่งอรุณ คงแก้ว

21 ปี 1 เดือน 16 วัน
มิสอาสยา พรหมศร

20 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสวิไลวรรณ ศรีอุตทา

20 ปี 1 เดือน 25 วัน
มิสมณีรัตน์ วิโรจน์สกุล

20 ปี 1 เดือน 25 วัน
มิสชฎาพร สมนาม

20 ปี 1 เดือน 25 วัน
ม.วินัย ถิ่นจอม

19 ปี 2 เดือน 8 วัน
ม.พิชิตชัย สุภาจิน

19 ปี 6 เดือน 20 วัน
มิสนิตยา บุญตัน

18 ปี 10 เดือน 25 วัน
มิสรัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ

20 ปี 1 เดือน 25 วัน
ม.ณัฐพงศ์ หอมอ่อน

19 ปี 7 เดือน 4 วัน
ม.ประยูร ทาปัน

19 ปี 7 เดือน 4 วัน
มิสศิริพร สุรินทร์ศิริรัฐ

17 ปี 8 เดือน 26 วัน
มิสทัศนีย์พร สุขโชติ

17 ปี 0 เดือน 23 วัน
มิสพัชรี กังวาลไกล

16 ปี 8 เดือน 21 วัน
มิสพรสุดา หอมอ่อน

16 ปี 8 เดือน 25 วัน
ม.ปริญญา นฤประชา

16 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.มงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง

16 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสวารุณี ธิจิตตัง

12 ปี 11 เดือน 19 วัน
ม.จรัญ แสงอาทิตย์

14 ปี 0 เดือน 14 วัน
มิสสิริกัญญา วงศ์คำ

13 ปี 6 เดือน 20 วัน
ม.ศุภกิจ สุบินมิตร์

12 ปี 6 เดือน 3 วัน
มิสวรัทยา หมั่นมั่ง

13 ปี 6 เดือน 20 วัน
มิสวีริสา ตันตราพล

11 ปี 6 เดือน 3 วัน
มิสวิชุดา งามแว่น

12 ปี 11 เดือน 21 วัน
มิสขวัญชนก ชาลีวรรณ

12 ปี 3 เดือน 23 วัน
ม.สุรเชษฐ์ เหล่าจันตา

12 ปี 5 เดือน 3 วัน
มิสณุภาวรรณ จันทร์พรหม

12 ปี 5 เดือน 3 วัน
มิสณภัทร บัณฑิตคุณานนต์

12 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสวิลาวรรณ อินสุวรรณ

12 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสกิดาการ ศิริ

11 ปี 6 เดือน 3 วัน
มิสอภิษฎา โพธิกลาง

11 ปี 6 เดือน 3 วัน
ม.พัสกร วงษ์โท

11 ปี 6 เดือน 3 วัน
มิสสุภาพร กาวิล

11 ปี 0 เดือน 15 วัน
มิสสุพิญช์ญา อินนันต์

11 ปี 2 เดือน 20 วัน
มิสอัจฉรีย์ บุญเรือง

11 ปี 0 เดือน 15 วัน
มิสฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์

10 ปี 11 เดือน 13 วัน
ม.เจตนิพิฐ วิชาอัครวิทย์

10 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสธันย์ณภัทร วรภัฎ

10 ปี 9 เดือน 2 วัน
ม.เมธี สงวนทรัพย์

10 ปี 2 เดือน 2 วัน
มิสภาณุมาศ ทองย้อย

10 ปี 2 เดือน 2 วัน
มิสกฤตยา ทิพย์เกษร

10 ปี 2 เดือน 2 วัน
มิสเครือวัลย์ รัตนมงคล

9 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสกฤศมณ สาสี

10 ปี 2 เดือน 2 วัน
ม.ณัฐพงษ์ เมตตา

9 ปี 8 เดือน 2 วัน
มิสวราภรณ์ สืบสุยะ

10 ปี 2 เดือน 2 วัน
ม.ณัฐวัฒน์ ชนะศึก

9 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสพิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ

10 ปี 2 เดือน 2 วัน
มิสทิพานันท์ แสงศรีจันทร์

10 ปี 0 เดือน 16 วัน
มิสศิริขวัญ แก้วแย้ม

9 ปี 0 เดือน 22 วัน
ม.ฐิติวัชร อัครบริรักษ์

9 ปี 10 เดือน 9 วัน
ม.ชนะชัย ภมรชัยสกุล

9 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสพรพิมล ก้อนแก้ว

9 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสสุภาวดี คำดวงฤทธิ์

9 ปี 8 เดือน 2 วัน
ม.นเรนทร์ฤทธิ์ ต๊ะต้องใจ

9 ปี 2 เดือน 20 วัน
ม.ปริญญากร กุศล

9 ปี 0 เดือน 22 วัน
ม.กุลธร เกษรสุวรรณ์

8 ปี 7 เดือน 9 วัน
มิสจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

9 ปี 0 เดือน 22 วัน
ม.ฉัตรชัย งานมูลเขียว

8 ปี 7 เดือน 9 วัน
มิสแสงสิริอรณ์ พุธรัตน์ฉายแสง

5 ปี 6 เดือน 11 วัน
มิสฤดีมาศ พลยา

9 ปี 0 เดือน 22 วัน
ม.ภูมิ แพทย์คดี

8 ปี 10 เดือน 12 วัน
ม.พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์

8 ปี 10 เดือน 12 วัน
มิสหทัยทิพย์ จำแนกรถ

8 ปี 3 เดือน 9 วัน
ม.กิติศักดิ์ จันกัน

8 ปี 3 เดือน 9 วัน
มิสเพ็ญสุภางค์ สัมปุญญานนท์

8 ปี 3 เดือน 9 วัน
มิสเจนจิรา ดวงแก้ว

7 ปี 6 เดือน 20 วัน
ม.ยุทธนา พงษ์เขียว

7 ปี 6 เดือน 20 วัน
ม.ชลธวัช มหายศนันท์

8 ปี 3 เดือน 9 วัน
มิสดาราภรณ์ เกิดนพคุณ

6 ปี 6 เดือน 30 วัน
ม.อัสนี นกน้อย

6 ปี 10 เดือน 21 วัน
มิสกมลชนก พิณชัย

5 ปี 7 เดือน 2 วัน
มิสธนพร โตธนะรุ่งโรจน์

5 ปี 7 เดือน 2 วัน
มิสจัสมิน วรรณา

5 ปี 7 เดือน 2 วัน
มิสสิรินาฎ จอมสวรรค์

4 ปี 8 เดือน 8 วัน
มิสณัชฎาภา นิมิตรดี

4 ปี 8 เดือน 8 วัน
ม.ขวัญชัย แจ้ใจ

4 ปี 6 เดือน 25 วัน
ม.ปรัชญา ลาวิชัย

4 ปี 0 เดือน 20 วัน
มิสยุพนันต์ พรหมมา

3 ปี 6 เดือน 25 วัน
มิสมานิตา อินนวน

3 ปี 0 เดือน 28 วัน
มิสสมิตานัน ตันดี

1 ปี 7 เดือน 15 วัน
ม.ทรงกลด สุโพธิ์

1 ปี 6 เดือน 3 วัน
ม.ธนกร จู่มดี

1 ปี 6 เดือน 3 วัน
มิสชนันทร ดาวเลิศ

1 ปี 6 เดือน 3 วัน
ม.ณัฐธัญ อยู่สบาย

1 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสนัดชา แก้วสุรินทร์

1 ปี 3 เดือน 25 วัน
ม.ธนชัย เทศะแพทย์

1 ปี 1 เดือน 0 วัน
มิสอรวรรณ กิจชาลารัตน์

0 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสธมนวรรณ สมปาน

0 ปี 8 เดือน 13 วัน
ม.ธนพล โนราช

0 ปี 6 เดือน 18 วัน
ม.วสันต์ มูลคำ

0 ปี 1 เดือน 15 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 78 คน)
มิสกนิษฐรินทร์ พลศักดิ์

35 ปี 3 เดือน 14 วัน
มิสรัชนี ชำนาญรบ

35 ปี 3 เดือน 14 วัน
ม.บุญเท่ง เถระ

35 ปี 3 เดือน 14 วัน
มิสลำจวน รัตนบุรี

35 ปี 3 เดือน 14 วัน
มิสสมฤทัย ชัยพิมาน

35 ปี 1 เดือน 27 วัน
ม.เมธาสิทธิ์ สุขประชาพันธ์

33 ปี 9 เดือน 1 วัน
ม.เสถียร ช่างเงิน

33 ปี 3 เดือน 6 วัน
มิสสุพรรณี สายนำทาน

32 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสพรนับพรรณ ปันสุพรศิลป์

32 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสสมรัก ปริยะวาที

32 ปี 3 เดือน 25 วัน
มิสนงนภัส สมณะ

30 ปี 5 เดือน 23 วัน
มิสศศิธร ตันดุ

30 ปี 5 เดือน 23 วัน
มิสสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ

31 ปี 7 เดือน 17 วัน
มิสเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล

28 ปี 10 เดือน 18 วัน
มิสพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ

27 ปี 2 เดือน 20 วัน
มิสดวงมณี คำป่าแลว

26 ปี 10 เดือน 17 วัน
มิสเจริญศรี ศรีจันทร์ดร

26 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสชัชฎาพร มาลารัตน์

26 ปี 2 เดือน 20 วัน
มิสพวงไพร สายสกล

26 ปี 2 เดือน 20 วัน
มิสภูริชา จันทร์ดี

22 ปี 7 เดือน 7 วัน
ม.สรพงษ์ สมธรรม

22 ปี 7 เดือน 7 วัน
มิสพุทธชาติ โอคอนเนอร์

21 ปี 10 เดือน 7 วัน
ม.สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญู

20 ปี 1 เดือน 25 วัน
ม.วรินทร วสุวัต

19 ปี 7 เดือน 4 วัน
มิสดาริษา แสงสินธุ์

21 ปี 10 เดือน 7 วัน
ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์

22 ปี 4 เดือน 8 วัน
ม.ลิขิต ชูวงศ์

17 ปี 9 เดือน 14 วัน
มิสจิตทิวา หมื่นแสน

19 ปี 8 เดือน 28 วัน
ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง

18 ปี 7 เดือน 7 วัน
ม.ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล

20 ปี 1 เดือน 25 วัน
ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ

17 ปี 7 เดือน 3 วัน
มิสศศิน ดาวดี

20 ปี 11 เดือน 5 วัน
ม.จักรกริช สาระขันธ์

20 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสเดือนเพ็ญ ตากันทะ

19 ปี 6 เดือน 20 วัน
มิสธีริศรา คำสิทธิ์

19 ปี 6 เดือน 20 วัน
ม.สุรชัย แสนทอน

19 ปี 6 เดือน 20 วัน
ม.ธราดร จันทร์แสง

19 ปี 6 เดือน 20 วัน
ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก

19 ปี 3 เดือน 2 วัน
ม.พชร ชัยสงคราม

19 ปี 8 เดือน 28 วัน
ม.ธัชธาริน หมวกทอง

18 ปี 5 เดือน 23 วัน
ม.สงกรานต์ ไชยวิวัฒมงคล

18 ปี 10 เดือน 7 วัน
ม.อานนท์ อินนนท์

17 ปี 9 เดือน 14 วัน
มิสอรุณี มงคล

17 ปี 0 เดือน 23 วัน
มิสเสาวนีย์ ขันโท

22 ปี 7 เดือน 7 วัน
มิสกมลวรรณ ทะนัน

16 ปี 9 เดือน 11 วัน
มิสวรพิชชา ยาวงค์

16 ปี 0 เดือน 5 วัน
มิสพรรณวิไล สุริยะโจง

16 ปี 0 เดือน 5 วัน
มิสจิดาภา ชัยสงคราม

16 ปี 4 เดือน 3 วัน
ม.ญาณิน ศิริไพศาลประเสริฐ

13 ปี 8 เดือน 2 วัน
ม.ธีระพงษ์ มณีวรรณ

12 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสกฤติมา ทิพวัง

12 ปี 0 เดือน 22 วัน
มิสมยุรี ทำทอง

12 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสภวดี ศรีใจ

12 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสปาณัฐริล วินเทอร์

11 ปี 1 เดือน 0 วัน
ม.ณัฐพล ปารมีธง

10 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสธมณ วสุวัต

10 ปี 11 เดือน 13 วัน
ม.ประสงค์ สุทา

11 ปี 0 เดือน 15 วัน
ม.ราวีพัชร์ ภัทราธนทรัพย์

11 ปี 3 เดือน 2 วัน
ม.นิรันดร์พงค์ ลากตา

14 ปี 5 เดือน 1 วัน
ม.ชนะ เปรมกลาง

14 ปี 5 เดือน 3 วัน
ม.ทศพล โฆษิตพล

9 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสอริญชย์ ชัยปริพรรห์

10 ปี 0 เดือน 16 วัน
ม.อภิชาติ ใจอินผล

9 ปี 10 เดือน 0 วัน
มิสญาดา กะราม

9 ปี 1 เดือน 16 วัน
ม.สุพจน์ เทียมยศ

8 ปี 7 เดือน 30 วัน
ม.ไกรสิงห์ ใจหลวง

9 ปี 0 เดือน 1 วัน
มิสรสรินทร์ รตนประภา

8 ปี 9 เดือน 3 วัน
มิสสุภาวดี ณ นคร

8 ปี 9 เดือน 3 วัน
มิสเกษรินทร์ วงค์ษา

8 ปี 9 เดือน 3 วัน
ม.ศักดิ์บดินทร์ กันมะโน

8 ปี 4 เดือน 3 วัน
มิสชนกกร ไชยวงค์คำ

8 ปี 3 เดือน 9 วัน
ม.นันทจักร์ มีชัย

6 ปี 11 เดือน 18 วัน
ม.สมชาย นิพาพันธ์

7 ปี 3 เดือน 2 วัน
ม.รังสรรค์ พรพัฒนา

7 ปี 3 เดือน 17 วัน
มิสธนัชพร จิตต์ธรรม

6 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสโนริโกะ มานิตปฏิภาณ

6 ปี 6 เดือน 20 วัน
ม.อรรถกร มัชณันติกสมัย

6 ปี 1 เดือน 0 วัน
มิสชลิกา ฮีมินกูล

0 ปี 6 เดือน 18 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 1 คน)
ม.นนท์ณพักต์ ทาโสด

0 ปี 3 เดือน 2 วัน
ครูชาวต่างประเทศ (จำนวน 32 คน)
Mrs.Angelica Manalo

14 ปี 7 เดือน 26 วัน
Mrs.Ting Zhou

11 ปี 6 เดือน 17 วัน
Mr.Dagnachew Asfaw Teklehaimanot

8 ปี 10 เดือน 9 วัน
Mr.Danilo JR. Pokya Tindungan

8 ปี 8 เดือน 3 วัน
Ms.Lourdes Rosales David

7 ปี 6 เดือน 7 วัน
Mr.Jonathan Fildes

3 ปี 8 เดือน 7 วัน
Miss.Claudilene Paner Melendrez

3 ปี 1 เดือน 11 วัน
Miss.Gyem Om

3 ปี 1 เดือน 11 วัน
Mr.Jayanta Biswas

3 ปี 0 เดือน 7 วัน
Miss.Sunshine Balut Javier

2 ปี 7 เดือน 2 วัน
Mr.Bryan Golocino

2 ปี 7 เดือน 2 วัน
Mr.Eduard Niel Nuer

2 ปี 7 เดือน 2 วัน
Mr.Alvin Roxas Narciso

2 ปี 7 เดือน 2 วัน
Miss.Marisol Estolano Fumar

2 ปี 5 เดือน 2 วัน
Miss.Sharmin Rafik Shaikh

2 ปี 5 เดือน 2 วัน
Mr.Zinedine Roshe Tagarda

1 ปี 0 เดือน 27 วัน
Ms.Gwen Denise Sutherland

1 ปี 4 เดือน 26 วัน
Mr.John David Murrie

1 ปี 7 เดือน 15 วัน
Miss.Frea Arlyn Delgado

1 ปี 6 เดือน 18 วัน
Mr.Juanito A. Sariego II

1 ปี 2 เดือน 3 วัน
Mr.Roman Gogoberishvili

1 ปี 0 เดือน 17 วัน
Mr.Trystan Morgan Hopkins

1 ปี 0 เดือน 1 วัน
Mr.Albert Phoon

0 ปี 10 เดือน 28 วัน
Mr.Muhammad Omer Khan

0 ปี 10 เดือน 0 วัน
Miss.Sandrine Karaca

0 ปี 6 เดือน 23 วัน
Mr.Mario Jr. Kabiling Mariano

0 ปี 6 เดือน 23 วัน
Mr.Wyndel Tado Cohitmingao

0 ปี 6 เดือน 23 วัน
Ms.Judy Ann N. Palicpic

0 ปี 6 เดือน 18 วัน
Miss.Diane Karla Balatero

0 ปี 5 เดือน 28 วัน
Mr.Muhammad Tariq

0 ปี 5 เดือน 3 วัน
Mr.Saifu Islam Khan

0 ปี 4 เดือน 3 วัน
Ms.Sahaya Vinisha Antony Dhason

0 ปี 0 เดือน 25 วัน
นักการและพนักงาน (จำนวน 58 คน)
น.ส.ผ่องใส โพธิวงค์

18 ปี 4 เดือน 0 วัน
นางทัศนีย์ แสงอรุณ

31 ปี 6 เดือน 19 วัน
นางนวลอนงค์ พาพันธ์

27 ปี 0 เดือน 1 วัน
นางเสาวลักษณ์ พลศักดิ์

26 ปี 6 เดือน 12 วัน
นางวาสนา ติ๊บพิงค์

24 ปี 4 เดือน 3 วัน
นางศรีพรรณ นิติชยา

25 ปี 7 เดือน 18 วัน
นางสมศรี สงวนศรี

25 ปี 6 เดือน 15 วัน
นางธัญลักษณ์ หน่อเรือน

16 ปี 11 เดือน 6 วัน
นางบุญมี ยนต์สุข

24 ปี 5 เดือน 29 วัน
นายบัวผัด ประกอบการ

23 ปี 6 เดือน 19 วัน
นางวรรณี ผลบุญ

17 ปี 1 เดือน 7 วัน
นางสายฝน ไชยอุต

16 ปี 6 เดือน 20 วัน
นางหลาวคำ คำแดง

16 ปี 1 เดือน 5 วัน
นางแขก ลุงป้าง

10 ปี 2 เดือน 2 วัน
นางการิยา อาชีพบริสุทธิ

10 ปี 2 เดือน 2 วัน
นางสอน ทองดี

13 ปี 7 เดือน 18 วัน
นายประเสริฐ อัตตะแจ่มใส

10 ปี 2 เดือน 2 วัน
นางบังอร อัตตะแจ่มใส

10 ปี 2 เดือน 2 วัน
นายธวัชชัย เกิดทวี

8 ปี 6 เดือน 0 วัน
น.ส.จันทิมา แสงอรุณ

8 ปี 3 เดือน 16 วัน
นางผ่องศรี แม้จิตร์

8 ปี 0 เดือน 11 วัน
นางศันสนีย์ ตะถา

7 ปี 8 เดือน 1 วัน
นายทองอินทร์ ชุ่มใจ

32 ปี 10 เดือน 0 วัน
นายพรทิพย์ อุ่นเรือน

29 ปี 0 เดือน 14 วัน
นางจันทร์เพ็ญ ตันสุวรรณ

27 ปี 0 เดือน 1 วัน
นาย สมเจตต์ จ๊ะมั่ง

26 ปี 8 เดือน 17 วัน
นายประสาน จั๋นตาแก้ว

17 ปี 7 เดือน 14 วัน
นายนิพิฐพนธ์ จันตาแก้ว

16 ปี 6 เดือน 20 วัน
Miss.วิลเลียม สุริยะเจริญ

16 ปี 5 เดือน 28 วัน
นายวสันต์ จันทร์สุพัท

15 ปี 6 เดือน 12 วัน
นายบุญตัน โปธา

26 ปี 8 เดือน 1 วัน
นายสมบัติ อินตา

30 ปี 2 เดือน 17 วัน
นายนพรัตน์ หอมเขียว

12 ปี 6 เดือน 29 วัน
นายปันต๊ะ เอ็มซี

12 ปี 6 เดือน 28 วัน
นางตะเพาทอง เรือนเงิน

12 ปี 4 เดือน 22 วัน
นายมงคล ลุงวิ

12 ปี 4 เดือน 21 วัน
นางส้ม ลุงกุด

12 ปี 4 เดือน 20 วัน
นายเคอ บัวคำ

12 ปี 4 เดือน 20 วัน
นายเกษม หินแก้ว

12 ปี 1 เดือน 0 วัน
นายมิตร ทิพย์จักร

11 ปี 8 เดือน 27 วัน
นางสมศรี จ๊ะมั่ง

11 ปี 0 เดือน 4 วัน
นายวิทยา ช่างฝั้น

10 ปี 9 เดือน 1 วัน
นายบรรจง ตายี่

20 ปี 4 เดือน 28 วัน
นายรัฐพล ศรีไพรสนธ์

14 ปี 2 เดือน 22 วัน
นายทนง วัชรไพรงาม

22 ปี 6 เดือน 2 วัน
นายอนันต์ ใจน้อย

30 ปี 7 เดือน 17 วัน
นายนพดล รุณธาตุ

20 ปี 4 เดือน 28 วัน
นายอนุสรณ์ หน่อเรือน

10 ปี 0 เดือน 1 วัน
นางจันทร์นภา สุภาไผ่

9 ปี 2 เดือน 16 วัน
นางดวงใจ ไชโย

11 ปี 0 เดือน 10 วัน
นายโยฮา สะทู

7 ปี 9 เดือน 2 วัน
นางนวล จองคำ

6 ปี 9 เดือน 30 วัน
นางแก่นนุช บุญดี

6 ปี 6 เดือน 2 วัน
นายคมเดช อุทิศลาภผล

6 ปี 6 เดือน 2 วัน
นายศักดิ์อินทนนท์ เหมสุทธิพันธ์

5 ปี 6 เดือน 3 วัน
นายชายหน่อคำ ชายน้อย

5 ปี 6 เดือน 3 วัน
นายเอกชัย วงค์ชุ่ม

5 ปี 1 เดือน 2 วัน
นายภาณุวัฒน์ สุขแก้ว

4 ปี 4 เดือน 3 วัน
";